Politologia – stricte merytoryczny punkt widzenia

Politologia – uważam ją za zbiór nauk społecznych poświęconych polityce.

Samą politykę można natomiast pojmować co najmniej w dwóch ujęciach – wąskim i szerokim.

Ujęcie wąskie to władza. Dążenie do jej zdobycia, utrzymania i odebrania.

Istotne jest także to, w jaki sposób ta władza jest sprawowana. Kluczowe jest zatem pytanie o ustrój państwa oraz system rządów, jaki w danym państwie obowiązuje.

Politologia nie skupia się zatem na polityce rozumianej jako aktywność, której celem jest wyłącznie władza. Jej szersze ujęcie gromadzi w sobie w zasadzie wszystkie dziedziny życia społecznego: prawo, gospodarkę, kulturę oraz wszelkie pozostałe aktywności społeczne.

Jej podstawowymi funkcjami są:

  • funkcja deskryptywna – inaczej opisowa. Jej zadaniem jest gromadzenie i porządkowanie faktów;
  • funkcja eksplanacyjna – inaczej wyjaśniająca. Ma ona za zadanie konstruowanie twierdzeń i teorii;
  • funkcja metodologiczna – precyzuje podstawowe  pojęcia oraz ustala reguły stosowania metod i technik badawczych;
  • funkcja instrumentalno-racjonalizująca. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do diagnozy konkretnych sytuacji;
  • funkcja prognostyczna. Polega ona na konstruowaniu prognoz w oparciu o wiedzę opisową i teorie;
  • funkcja aksjologiczna – inaczej ideologiczna. Dostarcza ona ocen wartościujących w odniesieniu do właściwości systemów i cech działań politycznych.

Politologia – stricte merytoryczny punkt widzenia to miejsce na OpinioLogii, gdzie najważniejszym celem jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak jest?
  • Dlaczego tak jest?
  • Jak będzie?
  • Jakie są wartości?

Szczerze zachęcam absolwentów politologii do współtworzenia ze mną tego działu.

Bariery w komunikacji społecznej. Rozważania studenta IV. roku politologii

Bariery w komunikacji społecznej
Bariery w komunikacji społecznej są kolejnym tematem, który poruszam w ramach działu Politologia – stricte merytoryczny punkt [...]

Arystoteles i jego filozofia polityczna. Prezentacja rozważań sprzed lat

Arystoteles
Arystoteles i jego filozofia polityczna są kolejnym przedmiotem moich rozważań. Dzielę się nimi w ramach działu Politologia - stricte merytoryczny punkt [...]

Konformizm – postawa społeczna wbrew samemu sobie. Czy zawsze?

Konformizm
Konformizm to przyjmowanie wartości narzucanych przez innych w celu uzyskania konkretnych, a także wymiernych korzyści. Powstaje on także w wyniku [...]

Moja praca magisterska dziesięć lat później. Zapraszam do lektury

Moja praca magisterska
Moja praca magisterska obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. 26 czerwca 2009 roku miała miejsce jej obrona. Praca otrzymała wyróżnienie w konkursie [...]

Absencja wyborcza – największy przeciwnik współczesnej demokracji

Absencja wyborcza
Absencja wyborcza jest wskaźnikiem, który informuje nas o tym, ile osób nie bierze udziału w wyborach powszechnych. O czym w zasadzie mówi nam jej [...]

Społeczeństwo obywatelskie. Empiryczna analiza na przykładzie Polski

Społeczeństwo obywatelskie
Społeczeństwo obywatelskie to sieć dobrowolnych powiązań, w które wchodzą obywatele dla realizacji swoich interesów lub uzyskania poparcia dla idei, [...]