Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia Opi­nio­Lo­gii i jej użyt­kow­ni­ków

Cel i admi­ni­stro­wa­nie Opi­nio­Lo­gią

Celem Opi­nio­Lo­gii jest umoż­li­wie­nie oso­bom zain­te­re­so­wa­nym publi­ko­wa­nie w dowol­nej for­mie mate­ria­łów na wybra­ne przez nie tema­ty.

Szcze­gól­ny­mi adre­sa­ta­mi, moje­go zapro­sze­nia do współ­two­rze­nia por­ta­lu są oso­by wymie­nio­ne we wpi­sie “Po co ta Opi­nio­Lo­gia?” — kate­go­ria Idea oraz ludzie Opi­nio­Lo­gii. Pro­po­no­wa­ny wiek mini­mal­ny to 21 lat.

Poza ist­nie­ją­cy­mi już kate­go­ria­mi, zare­je­stro­wa­ny użyt­kow­nik — zwa­ny dalej auto­rem — ma pra­wo zwró­cić się do admi­ni­stra­to­ra o utwo­rze­nie nowej kate­go­rii, a nawet — jeże­li będzie to koniecz­ne ze wzglę­du na logi­sty­kę por­ta­lu — nowe­go dzia­łu. Autor ten — na wyraź­ną proś­bę admi­ni­stra­to­ra — odpo­wia­da za pro­wa­dze­nie kate­go­rii. W sytu­acjach wyjąt­ko­wych (np. cho­ro­ba, rezy­gna­cja auto­ra, zła­ma­nie zasad funk­cjo­no­wa­nia Opi­nio­Lo­gii) admi­ni­stra­tor może wyzna­czyć nową oso­bę lub popro­wa­dzić pozo­sta­wio­ną kate­go­rię same­mu.

Admi­ni­stra­to­rem por­ta­lu jestem ja — Woj­ciech Kaniu­ka. Swo­ją oso­bę przed­sta­wi­łem we wpi­sie “O mnie — czy­li o tym, kto to wszyst­ko wymy­ślił” — kate­go­ria Idea oraz ludzie Opi­nio­Lo­gii. Jestem tak­że auto­rem. Pono­szę peł­ną i osta­tecz­ną odpo­wie­dzial­ność za jego funk­cjo­no­wa­nie, w związ­ku z czym muszę wymie­nić kil­ka zasad obo­wią­zu­ją­cych użyt­kow­ni­ków — auto­rów i gości umiesz­cza­ją­cych komen­ta­rze.

Użyt­kow­ni­cy

Za użyt­kow­ni­ka uwa­ża się oso­bę, któ­ra doko­na­ła reje­stra­cji i zaczę­ła publi­ko­wać swo­je tre­ści w wybra­nych przez sie­bie kate­go­riach.

Oso­by nie­za­re­je­stro­wa­ne mają jedy­nie pra­wo do prze­glą­da­nia tre­ści Opi­nio­Lo­gii i umiesz­cza­nia komen­ta­rzy.

Jako admi­ni­stra­tor mam obo­wią­zek pomo­cy auto­rom w umiesz­cza­niu ich mate­ria­łów na por­ta­lu.

Auto­rów zachę­cam do auto­pre­zen­ta­cji w kate­go­rii Idea oraz ludzie Opi­nio­Lo­gii.

Każ­dy ma pra­wo publi­ko­wać tre­ści zgod­ne ze wła­snym sumie­niem i poglą­da­mi. Jako admi­ni­stra­tor nie mam pra­wa inge­ro­wać w tre­ści wpi­sów auto­rów, o ile:
— nie dzia­ła­ją na szko­dę pozo­sta­łych użyt­kow­ni­ków — w tym gości,
— nie dzia­ła­ją szko­dli­wie na wize­ru­nek por­ta­lu.

Zarów­no autor jak i gość nie może być ata­ko­wa­ny, wyśmie­wa­ny czy w inny spo­sób poni­ża­ny za opi­nie i poglą­dy, jakie wygła­sza. Mate­riał uzna­ny przez daną oso­bę za nie­zgod­ny z jej poglą­da­mi czy wyzna­wa­ny­mi war­to­ścia­mi — poza sytu­acja­mi opi­sa­ny­mi powy­żej — nie może zostać ska­so­wa­ny lub być pod­da­ny jakiej­kol­wiek cen­zu­rze!

Posta­no­wie­nie koń­co­we

Nie­sto­so­wa­nie się do wyżej wymie­nio­nych zasad skut­ko­wać będzie usu­nię­ciem z Opi­nio­Lo­gii publi­ko­wa­nych tre­ści, a przy powta­rza­ją­cej się sytu­acji udo­stęp­nia­ją­cych je osób.

Komentarze

komen­ta­rzy