To był żart :-)))))

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Oczy­wi­ście to był żart. Nadal zamie­rzam pro­wa­dzić Opi­nio­Lo­gię. Zapra­szam do współ­pra­cy. 🙂


W związ­ku z bra­kiem zain­te­re­so­wa­nia Opi­nio­Lo­gią — zarów­no po stro­nie czy­tel­ni­ków jak i twór­ców — rezy­gnu­ję z jej dal­sze­go pro­wa­dze­nia.

Kie­dy zakła­da­łem Opi­nio­Lo­gię marzy­łem, iż będzie to miej­sce inte­gru­ją­ce fachow­ców i zwy­kłych ludzi zara­zem. Miej­sce dla nie­speł­nio­nych absol­wen­tów kie­run­ków huma­ni­stycz­no-spo­łecz­nych, osób nie­peł­no­spraw­nych i ich oto­cze­nia. Miej­sce, któ­re stwo­rzy szan­sę “wypo­wia­da­nia się” wszyst­kim tym, któ­rzy mają z tym ogrom­ny pro­blem. Wszyst­kim tym, któ­rych glo­sy i opi­nie są de fac­to nie­zau­wa­ża­ne lub po pro­stu nie są w ogó­le bra­ne pod uwa­gę.

Zawio­dłem jed­nak wszyst­kich dooko­ła i same­go sie­bie. Zawio­dłem jako pomy­sło­daw­ca, admi­ni­stra­tor, mena­dżer i autor. Prze­pra­szam.

W związ­ku z powyż­szym roz­wa­żam dwie opcje:

  • prze­ka­za­nie Opi­nio­Lo­gii w dobre, kom­pe­tent­ne ręce,
  • cał­ko­wi­ta likwi­da­cja por­ta­lu.

 

Rze­cza­mi poważ­ny­mi niech się zaj­mu­ją pro­fe­sjo­na­li­ści, a nie ama­to­rzy.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­szę o kon­takt mailo­wy: wojciech.kaniuka@opiniologia.pl.

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz