Zmiana adresu OpinioLogii

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Dzię­ki dobrym duchom (nie wiem, ile jesz­cze bra­ku­je im do anio­łów, ale to nie­istot­ne 😉 ) Opi­nio­Lo­gia zna­la­zła się na nowym ser­we­rze i pod nowym, łatwym do zapa­mię­ta­nia, adre­sem:

www.opiniologia.pl

Zapra­szam do odwie­dza­nia i współ­two­rze­nia por­ta­lu. Dostęp­ne są teraz tak­że komen­ta­rze Face­bo­ok.

Zapra­szam i pozdra­wiam.

Woj­ciech Kaniu­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz