Dodaj wpis do wybranej kategorii…

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Szanowni Autorzy…

Jeże­li nasz tekst nie jest goto­wy, a musi­my chwi­lo­wo prze­rwać nad nim pra­ce, kli­ka­my przy­cisk “Zapisz szkic”. Tak zapi­sa­ny wpis znaj­dzie­my w zakład­ce “Wpi­sy — Wszyst­kie wpi­sy”, któ­ra wid­nie­je po lewej stro­nie ekra­nu. Gdy na uka­za­nej się nam stro­nie odnaj­dzie­my nasz wpis, najeż­dża­my na nie­go kur­so­rem myszy. Wów­czas roz­wi­nie nam się menu, z któ­re­go wybie­ra­my opcję “Edy­tuj” i w ten spo­sób wra­ca­my do pra­cy nad naszym tek­stem.

Przy umiesz­cza­niu tre­ści na takich por­ta­lach, jak Opi­nio­Lo­gia waż­ne jest doda­wa­nie tagów — słów klu­czo­wych, dzię­ki któ­rym inter­nau­ci odnaj­dą nasz tekst w wyszu­ki­war­kach. I tak na przy­kład, jeże­li doda­je­my wpis pt. “Romans Sie­rot­ki Mary­si z sied­mio­ma kra­sno­lud­ka­mi”, to taga­mi dla nie­go mogą być: Sie­rot­ka Mary­sia, kra­sno­lud­ki, romans, orgia. 🙂 Mini­mum trzy tagi na jeden wpis.

 

Obra­zy i fil­my

Jeże­li chce­my do nasze­go tek­stu dodać zdję­cie lub film kli­ka­my przy­cisk “Dodaj medium”. Może­my wów­czas sko­rzy­stać z ist­nie­ją­cych w bazie zdjęć lub dodać nowe dzię­ki opcji “Dodaj pli­ki”, któ­ra pozwa­la nam na wsta­wie­nie zdję­cia z dys­ku nasze­go kom­pu­te­ra czy inne­go nośni­ka. Gdy doda­je­my zdję­cie, musi­my usta­wić jego roz­miar i wyrów­nać je wzglę­dem tek­stu — do lewej, do pra­wej lub do środ­ka. Przy doda­wa­niu obra­zu poda­je­my jego tytuł i — jeśli nie jest on nasz — nazwę stro­ny, z któ­rej on pocho­dzi, np. Jan Kowal­ski (enter) WP.PL Słu­ży do tego pole “Ety­kie­ta”. Na koń­cu tek­stu poda­je­my źró­dło zdję­cia: np. Foto: WP.PL, gdzie “WP.PL” zazna­cza­ny, kli­ka­my “Wstaw/edytuj odno­śnik” (menu “Wstaw” lub przy­cisk na bel­ce poni­żej), wpi­su­je­my dokład­ny URL zdję­cia (kopiu­je­my po pro­stu link do nie­go), zazna­cza­my opcję “Otwórz odno­śnik w nowej zakład­ce” i kli­ka­my “Dodaj odno­śnik”.

Podob­nie jest z fil­ma­mi: menu “Wstaw” — “Wstaw/edytuj film”, wpi­su­je­my źró­dło (kopiu­je­my dokład­ny link) fil­mu, auto­ra i wymia­ry, po czym kli­ka­my “OK”. Na koń­cu poda­je­my infor­ma­cję, skąd pocho­dzi nasz film, np. Źró­dło fil­mu: Kręcioła.tv — link umiesz­cza­my tak samo, jak w przy­pad­ku zdję­cia.

Zaka­za­ne jest korzy­sta­nie z tego typu mate­ria­łów bez poda­nia źró­deł!

Jeże­li na począt­ku nasze­go wpi­su znaj­du­je się zdję­cie, to war­to, aby było ono widocz­ne tak­że w jego minia­tur­ce, któ­rą widzi­my w danej kate­go­rii tema­tycz­nej. Słu­ży do tego przy­cisk “Dodaj medium”, a następ­nie kli­ka­my link “Obra­zek wyróż­nia­ją­cy”. “Obra­zek wyróż­nia­ją­cy” to tak­że osob­ne pole pod taga­mi, na dole pra­wej stro­ny ekra­nu. Pozwa­la to nam po pro­stu na szyb­sze korzy­sta­nie z tej moż­li­wo­ści.

 

Stro­ny z waż­ny­mi infor­ma­cja­mi

Jeże­li w naszym wpi­sie chce­my umie­ścić baner z waż­ny­mi infor­ma­cja­mi (np. stro­na urzę­du), wów­czas kli­ka­my “Dodaj medium”, następ­nie “Dodaj adres URL” i tutaj wkle­ja­my link, po czym kli­ka­my “Wstaw do wpi­su”.

 

Koń­cze­nie wpi­su

Jeże­li nasz tekst jest goto­wy, może­my zoba­czyć, jak osta­tecz­nie będzie wyglą­dał na stro­nie, do cze­go słu­ży przy­cisk “Podej­rzyj”. W przy­pad­ku bra­ku naszych zastrze­żeń, wybie­ra­my kate­go­rię, w któ­rej chce­my go opu­bli­ko­wać. Aby był on widocz­ny dla czy­tel­ni­ków Opi­nio­Lo­gii, nale­ży klik­nąć przy­cisk “Opu­bli­kuj”. W przy­pad­ku, gdy już po publi­ka­cji tek­stu stwier­dzi­my, że nasz wpis wyma­ga jed­nak korek­ty, korzy­sta­my ponow­nie z opcji “Edy­tuj” (jest ona już wte­dy widocz­na na ekra­nie nasze­go wpi­su — czar­ny pasek u góry oraz “Edit the post” pod taga­mi), a po wpro­wa­dzo­nych zmia­nach kli­ka­my przy­cisk “Zak­tu­ali­zuj”, któ­ry widocz­ny będzie zamiast przy­ci­sku “Opu­bli­kuj”.

W razie dal­szych pytań i wąt­pli­wo­ści, jestem do Waszej dys­po­zy­cji pod mailem:  wojciech.kaniuka@opiniologia.pl.

Pozdra­wiam i zachę­cam do współ­pra­cy.

Woj­ciech Kaniu­ka

Klik­nij tutaj, aby dodać wpis, do danej kate­go­rii…

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz