Zioło z Jarkiem

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Zna­na z anty­ka­to­lic­kiej posta­wy pio­sen­kar­ka Doda nawró­ci­ła się na Pra­wo i Spra­wie­dli­wość. Jak dono­si por­tal “Bla­sting News Pol­ska”, Rab­czew­ska zosta­ła zapro­szo­na na pre­mie­rę fil­mu “Smo­leńsk”.

Chy­ba każ­dy pamię­ta sądo­we egzor­cy­zmy PiS-u nad Dodą za znie­wa­ża­nie Biblii, o auto­rach któ­rej powie­dzia­ła, że byli “napru­ci winem” i “pali­li zio­ło”. Teraz — w zamian za kon­cer­ty na gril­lo­wych festy­nach — pio­sen­kar­ka zaczę­ła wie­rzyć w Pra­wo i Spra­wie­dli­wość.

Bo Jarek to prze­cież debe­ściak! Jak się oka­zu­je, jest lep­szy w nawra­ca­niu nie­wier­nych od same­go papie­ża Fran­cisz­ka. A zresz­tą, co mu będzie Waty­kan na jurys­dyk­cję wcho­dził? Chciał sobie Fra­nek pojeź­dzić Gol­fem po Kra­ko­wie, to sobie pojeź­dził… I tyle mu do ewan­ge­li­za­cji Polek i Pola­ków. Teraz to dział­ka Jar­ka i Doro­ty. Może jesz­cze nie­kie­dy do tego “dzie­ła” Rydzy­ka dopusz­czą… O ile zasłu­ży!

Swo­ją dro­gą, cie­ka­we, kie­dy zoba­czy­my Jar­ka z Doro­tą palą­cych razem zio­ło i drą­cych Biblię?

 

To trze­ba prze­czy­tać: Czy Doda zdra­dzi­ła fanów dla Dudy i Kaczyń­skie­go? Czy pio­sen­kar­ka zapi­sze się do PiS? — Bla­sting News

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz