Prawda Yeti o człowieku, czyli “szklany” dowcip senatora

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

W sobot­nim “Szkle kon­tak­to­wym” — w TVN 24 — redak­tor Woj­ciech Zimiń­ski przy­to­czył filo­zo­ficz­ny dow­cip za zna­nym dzien­ni­ka­rzem spor­to­wym i sena­to­rem Andrze­jem Per­so­nem.

 

Praw­da Yeti o czło­wie­ku

W wyso­kich górach, zaśnie­żo­nych i oblo­dzo­nych, syn Yeti zwra­ca się do ojca Yeti:

- Tato, jestem głod­ny!

- Synu, to poszu­kaj cze­goś, wykop coś sobie…

- Tato, ale tutaj tyl­ko śnieg i lód!

- To skosz­tuj tro­chę śnie­gu, pociucz­kaj sopel­ka i już…

- Tato… Tam na dole jest jakieś mia­stecz­ko. Może zej­dę i wyko­pię coś sobie na cmen­ta­rzu?

- Synu, zapa­mię­taj! Czło­wiek z grun­tu jest zły!

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz