O Ku…lawości! Ignorancki punkt widzenia

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Prze­śmiew­czo o pew­nych wyda­rze­niach…

Mini­ster spe­cjal­nej tro­ski — Anto­ni Macie­re­wicz dał się nabrać pro­krem­low­skim por­ta­lom, któ­re poda­ły infor­ma­cję o tym, że Egipt oddał Rosji mistra­le za jed­ne­go dola­ra… Ja już się boję, jak Antek zare­agu­je na insce­ni­za­cję Bitwy pod Grun­wal­dem.

Wice­pre­mier, mini­ster finan­sów i roz­wo­ju (cho­le­ra wie, cze­go jesz­cze) Mate­usz Mora­wiec­ki stwier­dził ostat­nio, że zako­chał się w budże­cie pań­stwa na 2017 rok. No cóż… Oka­zu­je się, że obok takich zbo­czeń, jak pedo­fi­lia, zoo­fi­lia czy nekro­fi­lia powsta­ją wciąż nowe…

Nad­ksiądz RP Tomasz Ter­li­kow­ski przyj­mu­je “moral­ną” posta­wę, któ­ra w wiel­kim skró­cie mówi o tym, że każ­da cią­ża powin­na zakoń­czyć się poro­dem. Cie­ka­we, czy jego mat­ka nadal uwa­ża tak samo?

Super Express podał, że mia­ło miej­sce wła­ma­nie do war­szaw­skie­go miesz­ka­nia Beaty Kem­py. Nic nie zgi­nę­ło. Czyż­by zło­dzie­je szu­ka­li dru­kar­ki i resz­tek alko­ho­lu po wese­lu cór­ki?

A teraz już nie­co sta­ra spra­wa… Szy­dło i Mora­wiec­ki stwier­dzi­li, że są poma­zań­ca­mi Kaczyń­skie­go… Cie­ka­we, czy głasz­cze ich tak samo, jak swo­je­go kota? Eh… Sami jara­ją, a spo­łe­czeń­stwu żału­ją!

Nie­daw­no zosta­łem obję­ty pro­gra­mem „Wspar­cie osób nie­peł­no­spraw­nych na ryn­ku pra­cy”. Wyglą­da na to, że nie tyl­ko ja… Człon­ko­wie rzą­du, rad nad­zor­czych spół­ek skar­bu pań­stwa oraz inni pro­te­go­wa­ni Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści też się zała­pa­li.

Co to jest: dwóch pra­wi­cow­ców w win­dzie? Kon­ser­wa w pusz­ce…

Ostat­nio stwier­dzi­łem, że bycie face­tem na wóz­ku inwa­lidz­kim może mieć swo­je plu­sy… Żad­na kobie­ta bowiem nie może zarzu­cić nam tego, że zamiast w oczy patrzy­my gdzie indziej…

Tyle… To i tak wystar­cza­ją­co dużo, żeby obec­ne pań­stwo zde­cy­do­wa­ło się na przy­zna­nie mi szcze­gól­nej pomo­cy w miej­scu odosob­nie­nia… 😉

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz