Artyści nie zawodzą

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Pod­czas 53. KFPP w Opo­lu przez Kubę Sien­kie­wi­cza z Elek­trycz­nych Gitar traf­nie zosta­ła sko­men­to­wa­na “dobra zmia­na”. Pierw­szy pro­pa­gan­dzi­sta Kaczy­sta­nu Jacek Kur­ski — o ile to w ogó­le jest moż­li­we — jesz­cze bar­dziej zgłu­piał.

Tego Jacek Kur­ski raczej się nie spo­dzie­wał. Pod­czas festi­wa­lu w Opo­lu, pro­du­ko­wa­ne­go i trans­mi­to­wa­ne­go przez TVP, Kuba Sien­kie­wicz dopi­sał parę zwro­tek do swo­je­go hitu z fil­mu “Kiler”. Zaśpie­wał o “kile­rze wyklę­tym” i “ska­za­nym na dobre zmia­ny” — dono­si Gaze­ta Wybor­cza.

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz