Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Ogrom­na proś­ba do znaw­ców tema­tu.

Zwra­cam się z ogrom­ną proś­bą do osób kom­pe­tent­nych o pomoc w uspraw­nie­niu dzia­ła­nia Opi­nio­Lo­gii. Cho­dzi o takie rze­czy, jak:
- stwo­rze­nie komen­ta­rzy Face­bo­ok,
- kon­fi­gu­ra­cję wtycz­ki, któ­ra umoż­li­wi auto­ma­tycz­ną publi­ka­cję tre­ści w mediach spo­łecz­no­ścio­wych.

Oso­by chcą­ce pomóc bar­dzo pro­szę o kon­takt na e-mail: wojciech.kaniuka@opiniologia.esy.es

 

Z pozdro­wie­nia­mi,

Woj­ciech Kaniu­ka

Komentarze

komen­ta­rzy