Na początek Andrea Bocelli

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Andrea Bocel­li jest arty­stą, któ­re­go lubię i sza­nu­ję, jak całą jego twór­czość. Pop Ope­ra to dla mnie gatu­nek muzy­ki, przy któ­rym szcze­rze odpo­czy­wam, nato­miast arty­sta, któ­re­go utwo­rem chcę się dziś podzie­lić jest dla mnie abso­lut­nym Mistrzem gatun­ku — a może nawet nie tyl­ko gatun­ku.

Wie­le arcy­dzieł Mistrza zasłu­gu­je na uzna­nie. Dziś chciał­bym podzie­lić się utwo­rem “Becau­se We Belie­ve”. Jest on dla mnie tro­chę takim “bato­nem ener­ge­tycz­nym”, któ­re­go od cza­su do cza­su muszę “wchło­nąć”.

 

Źró­dło: YouTu­be

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz