Nie upolityczniaj spraw niepełnosprawnych

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Dro­gi admi­ni­stra­to­rze i twór­co stro­ny,

Pro­szę nie upo­li­tycz­niaj spraw nie­peł­no­spraw­nych. Bo pra­wa nie­peł­no­spraw­nych są zawar­te w   Kon­sty­tu­cji RP i w Kon­wen­cji ONZ ds. Praw Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi.  

Muszą być respek­to­wa­ne przez wszyst­kie opcje poli­tycz­ne i zawsze. 

Śro­do­wi­sko osób nie­peł­no­spraw­nych jest i tak bar­dzo podzie­lo­ne. Każ­dy cią­gnie w swo­ją stro­nę.

Nikt nie poma­ga budo­wać sys­tem wspar­cia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi.

Dla­te­go aby teraz zbu­do­wać ten sys­tem wspar­cia trze­ba współ­pra­cy i patrze­nia nie tyl­ko przez pry­zmat swo­jej nie­peł­no­spraw­no­ści. 

To jest moż­li­we. 

A tak na mar­gi­ne­sie, to PO i PSL nic nie zro­bi­ło przez 8 lat dla nie­peł­no­spraw­nych.

Kon­wen­cja jest raty­fi­ko­wa­na od 2009 roku. Któ­re prze­pi­sy z wła­snej woli zmie­nił rząd i Sejm, te któ­re wyni­ka­ły z obo­wiąz­ku, po pod­pi­sa­niu Kon­wen­cji ONZ?? Żad­ne!!!

Spu­ść­my kur­ty­nę mil­cze­nia na tym cza­sie i buduj­my wszy­scy razem sys­tem wspar­cia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i ich rodzin.

Ewa Kraw­czyk — Fun­da­cja Pomóż Innym — polub­cie nas na FB, wszy­scy pra­cu­je­my w Fun­da­cji jako wolon­ta­riu­sze od 4 lat i nie pro­wa­dzi­my dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej.

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz