Dobra zmiana” po raz kolejny uderza w niepełnosprawnych

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Efek­ty “dobrej zmia­ny” po raz kolej­ny odczu­ją oso­by nie­peł­no­spraw­ne — nie­ste­ty, tak­że w spo­sób nega­tyw­ny.

Speł­nia się sce­na­riusz, przed któ­rym ostrze­ga­łem pod­czas zeszło­rocz­nych wybo­rów. Jak poda­je por­tal niepelnosprawni.pl, nastą­pi­ła zmia­na limi­tów, któ­ra pozwa­la na doro­bie­nie do ren­ty i eme­ry­tu­ry, a tak­że kwo­ty dofi­nan­so­wa­nia do tur­nu­sów reha­bi­li­ta­cyj­nych. Sytu­acja pra­cu­ją­cych ren­ci­stów oraz osób sta­ra­ją­cych się o dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków PFRON ule­gła pogor­sze­niu w wyni­ku spad­ku prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia z 4181,49 do 4019,08 zł.

Jesz­cze w sierp­niu br. przy ren­cie socjal­nej moż­na było osią­gać przy­chód w wyso­ko­ści 2927,10 zł. Od 1 wrze­śnia kwo­ta ta wyno­si 2813,40 zł. W przy­pad­ku ren­ty z tytu­łu nie­zdol­no­ści do pra­cy zmia­ny te wyglą­da­ją nastę­pu­ją­co: poprzed­nio zmniej­sze­nie ren­ty nastę­po­wa­ło po prze­kro­cze­niu kwo­ty 2927,10 zł, teraz wyno­si ona 2813,40 zł. Zawie­sze­nia tego typu ren­ty moż­na było się spo­dzie­wać osią­ga­jąc dochód w wyso­ko­ści 5436 zł, teraz jest to 5224,80 zł.

Co praw­da por­tal niepelnosprawni.pl tego nie poda­je, ale — myśląc logicz­nie — wia­do­mo, że cho­dzi o kwo­ty brut­to.

1 stycz­nia 2016 r. nastą­pi­ła tak­że zmia­na kwo­ty limi­tów mie­sięcz­ne­go docho­du, któ­re istot­ne są dla ubie­ga­ją­cych się o dofi­nan­so­wa­nie ze środ­ków PFRON np. do przed­mio­tów orto­pe­dycz­nych czy środ­ków pomoc­ni­czych. “Obec­nie śred­ni mie­sięcz­ny dochód, podzie­lo­ny przez licz­bę osób pozo­sta­ją­cych we wspól­nym gospo­dar­stwie domo­wym, obli­czo­ny za rok podat­ko­wy poprze­dza­ją­cy rok, w któ­rym skła­da­ny jest wnio­sek, nie może prze­kra­czać kwo­ty: 2009,54 zł, co sta­no­wi 50 proc. prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia na oso­bę we wspól­nym gospo­dar­stwie domo­wym; 2612,40 zł, czy­li 65 proc. prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia w przy­pad­ku oso­by samot­nej” — infor­mu­je por­tal niepelnosprawni.pl.

1 wrze­śnia zmie­ni­ły się tak­że kwo­ty dofi­nan­so­wań do tur­nu­sów reha­bi­li­ta­cyj­nych. Oso­by ze znacz­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści w wie­ku od 16 do 24 lat oraz te, któ­re nie ukoń­czy­ły 16. roku życia, uczą­ce się i nie­pra­cu­ją­ce, mogą liczyć na dofi­nan­so­wa­nie w wyso­ko­ści 30 proc. prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia — tj. 1206 zł. Oso­by z umiar­ko­wa­nym stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści mogą liczyć na dofi­nan­so­wa­nie w wyso­ko­ści 27 proc. prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia — tj. 1085 zł, nato­miast oso­by z lek­kim stop­niem nie­peł­no­spraw­no­ści 25 proc. prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia — tj. 1005 zł. Opie­kun oso­by nie­peł­no­spraw­nej oraz pra­cow­nik zakła­du pra­cy chro­nio­nej otrzy­ma­ją dofi­nan­so­wa­nie w kwo­cie 804 zł — tj. 20 proc. prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia.

Wnio­sek z tego — moim zda­niem — jest taki, że pań­stwo PiS woli roz­py­chać admi­ni­stra­cję publicz­ną swo­imi wier­ny­mi ludź­mi oaz budo­wać pomni­ki smo­leń­skie tam, gdzie nie trze­ba niż wspie­rać oso­by nie­peł­no­spraw­ne.

 

Źró­dło: niepelnosprawni.pl

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz