Aktywny samorząd 2016

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Fakt jest taki, że Opi­nio­Lo­gia nie jest por­ta­lem stric­te infor­ma­cyj­nym, ale uwa­żam, że są w życiu sytu­acje, dla któ­rych war­to będzie robić wyją­tek od tej regu­ły — zwłasz­cza, jeże­li cho­dzi o funk­cjo­no­wa­nie osób nie­peł­no­spraw­nych w spo­łe­czeń­stwie. O pew­nych rze­czach dowia­du­je­my się zbyt póź­no lub po pro­stu nie dowia­du­je­my się wca­le i bar­dzo dużo przez to tra­ci­my.

Jed­nak­że, aby zacho­wać w peł­ni sta­tus quo Opi­nio­Lo­gii — i żeby była ona przede wszyst­kim miej­scem wyra­ża­nia naszych opi­nii, nie zaś prze­kaź­ni­kiem “suchych” infor­ma­cji — muszą być speł­nio­ne trzy warun­ki:
- musi to być infor­ma­cja napraw­dę bar­dzo dla nas waż­na i rzad­ka,
- zawsze opa­trzo­na naszym komen­ta­rzem — choć­by naj­krót­szym,
- musi być zawsze poda­ny link w posta­ci medium na koń­cu nasze­go wpi­su — czy­li pisze­my to, co mamy napi­sać, kli­ka­my Dodaj medium, następ­nie Dodaj adres URL i tutaj wkle­ja­my link, po czym kli­ka­my Wstaw do wpi­su.

 

Ruszył pro­gram Aktyw­ny samo­rząd 2016

W Powia­to­wych Cen­trach Pomo­cy Rodzi­nie moż­na ubie­gać się o dofi­nan­so­wa­nie na dosto­so­wa­nie samo­cho­du, pomoc w uzy­ska­niu pra­wa jaz­dy kate­go­rii B, pomoc w zaku­pie kom­pu­te­ra i dodat­ków (w tym opro­gra­mo­wa­nia), któ­re oso­ba nie­peł­no­spraw­na potrze­bu­je, by móc z nie­go swo­bod­nie korzy­stać oraz środ­ki na prze­szko­le­nie z zakre­su jego obsłu­gi, pomoc w moder­ni­za­cji posia­da­ne­go wóz­ka elek­trycz­ne­go, pomoc w utrzy­ma­niu spraw­no­ści tech­nicz­nej posia­da­nej pro­te­zy koń­czy­ny, pomoc w utrzy­ma­niu aktyw­no­ści zawo­do­wej poprzez zapew­nie­nie opie­ki dla oso­by zależ­nej oraz pomoc w uzy­ska­niu wykształ­ce­nia na pozio­mie wyż­szym.

Szcze­gó­łów szu­kaj­my w PCPR-ach wła­ści­wych dla nasze­go miej­sca zamiesz­ka­nia — rów­nież na ich stro­nach inter­ne­to­wych.

Oso­bi­ście jesz­cze nie korzy­sta­łem z pro­gra­mu “Aktyw­ny samo­rząd”, tak więc do dogłęb­nej oce­ny za bar­dzo jesz­cze na razie nie jestem upraw­nio­ny. Ale posta­ram się być po tym “roz­da­niu”, gdyż mój kom­pu­ter bez obce­so­wo mówi do mnie: “Chło­pie, mam cię dosyć!”. Tele­pra­ca jest jed­nak zaję­ciem wyma­ga­ją­cym — zarów­no dla czło­wie­ka jaki sprzę­tu, na któ­rym jest wyko­ny­wa­na.

Zoba­czy­my, jak to wszyst­ko “zagra”. Jeże­li macie już jakieś doświad­cze­nia zwią­za­ne z “Aktyw­nym samo­rzą­dem”, to faj­nie było­by poznać Wasze opi­nie na jego temat.

Aktyw­ny samo­rząd 2016 roku

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz