O mnie — czyli o tym, kto to wszystko wymyślił

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Ja10Nazy­wam się Woj­ciech Kaniu­ka, swój żywot roz­po­czą­łem w 1984 roku, czy­li skle­ro­za i łama­nie w kościach nie mogą mnie już za spe­cjal­ne dzi­wić. Z wykształ­ce­nia jestem magi­strem poli­to­lo­gii, nato­miast nie­ja­ko z wybo­ru leka­rzy oso­bą nie­peł­no­spraw­ną rucho­wo w stop­niu znacz­nym – cier­pię na czte­ro­koń­czy­no­we Mózgo­we Pora­że­nie Dzie­cię­ce i mam nie małe trud­no­ści z arty­ku­la­cją sło­wa mówio­ne­go – przez co nie śpie­wam, a nie dla­te­go, że bra­ku­je mi talen­tu. 😉

Zarów­no nie­peł­no­spraw­ność jak i ukoń­czo­na poli­to­lo­gia deter­mi­nu­ją moją oso­bo­wość oraz postrze­ga­nie rze­czy­wi­sto­ści. Mając ogrom­ne skłon­no­ści… (spo­koj­nie, nie cho­dzi tutaj o alko­hol, acz­kol­wiek abs­ty­nen­tem też nie jestem) do czar­ne­go humo­ru, nie­jed­no­krot­nie stwier­dzam, że nie­szczę­ścia fak­tycz­nie cho­dzą para­mi: bo nie dość, że mam MPD, to jesz­cze skoń­czy­łem poli­to­lo­gię. 😉

A teraz kilka „suchych” faktów

26 czerw­ca 2009 r. uzy­ska­łem tytuł magi­stra poli­to­lo­gii, co było dla mnie życio­wym celem. Uda­ło mi się go osią­gnąć mimo znacz­nej prze­szko­dy, jaką jest nie­peł­no­spraw­ność rucho­wa. To wła­śnie ona skła­nia mnie do poszu­ki­wa­nia pra­cy, któ­rą będę mógł wyko­ny­wać za pośred­nic­twem Inter­ne­tu. Sama pra­ca nie jest dla mnie wyłącz­nie zaję­ciem zarob­ko­wym, choć nie ukry­wam, że dążę tak­że do peł­nej nie­za­leż­no­ści finan­so­wej. Ma ona przede wszyst­kim na celu umoż­li­wić mi roz­wój i samo­re­ali­za­cję, a tak­że ogól­nie zwięk­szyć moją samo­dziel­ność. Jest to moim życio­wym prio­ry­te­tem.

W okre­sie od lute­go do kwiet­nia 2015 roku odby­łem staż redak­tor­ski w Fun­da­cji Kon­cept Euro­pa – por­tal UniaEuropejska.org. Pra­co­wa­łem w try­bie tele­pra­cy jako ana­li­tyk inter­ne­to­wy. Nie był to szczyt moich marzeń, dla­te­go szu­kam pra­cy, któ­ra stwo­rzy mi szan­sę lep­sze­go samo­roz­wo­ju i dostar­czy więk­szej satys­fak­cji. Inte­re­su­je mnie wyko­ny­wa­nie zadań twór­czych, kre­atyw­nych, któ­re będą ade­kwat­ne do moje­go wykształ­ce­nia i zain­te­re­so­wań. Mię­dzy inny­mi stąd pomysł na Opi­nio­Lo­gię.

Co w życiu przykuwa moją uwagę?

Być może zasko­czę co nie­któ­rych, ale jako absol­went poli­to­lo­gii inte­re­su­ję się poli­ty­ką, a więc funk­cjo­no­wa­niem pań­stwa de fac­to we wszyst­kich obsza­rach jego aktyw­no­ści. Jest bowiem tak – czy to nam się podo­ba, czy też nie – że wszyst­ko w życiu jest, a już na pew­no może być poli­ty­ką. Demo­kra­cja libe­ral­na – uwa­ża­na prze­ze mnie za jedy­nie racjo­nal­ny twór ustro­jo­wy – musi opie­rać się na pra­wie sta­no­wio­nym i spo­łe­czeń­stwie oby­wa­tel­skim. Ono samo nato­miast – poprzez aktyw­ność róż­nych swych pod­mio­tów – powin­no być pierw­szym kre­ato­rem, głów­nym recen­zen­tem i osta­tecz­nym arbi­trem w spra­wach wagi pań­stwo­wej. Bli­skie mi są zatem orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we – zwłasz­cza te, któ­re dzia­ła­ją na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych.

Poza tym lubię muzy­kę, lep­sze fil­my, podró­że i wio­sen­no-let­nie „spa­ce­ry” moim nie­co pod­sta­rza­łym już wóz­kiem elek­trycz­nym, a tak­że sport i reha­bi­li­ta­cję – zwłasz­cza tą aktyw­ną. A niech tam…, przy­znam się. Co mi szko­dzi… Jestem tak­że wiel­bi­cie­lem kobie­ce­go pięk­na. 🙂

Coś dla formalistów

Moje CV, oczy­wi­ście bez danych adre­so­wych – tutaj.

Kon­takt ze mną: wojciech.kaniuka@opiniologia.pl.

 

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz