Staram się być sprawiedliwym…

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!
Jarosław Kaczyński Flickr.com

Jaro­sław Kaczyń­ski Flickr.com

Sta­ram się być spra­wie­dli­wym, dla­te­go nie będę doko­ny­wał pod­su­mo­wa­nia roku pre­zy­den­tu­ry Andrze­ja Dudy, gdyż musiał­bym pod­su­mo­wać pra­cę każ­de­go nota­riu­sza w Pol­sce, co oczy­wi­ście nie jest moż­li­we.

Nie jest to pre­zy­dent ani mój, ani wszyst­kich Pola­ków. Jest to pre­zy­dent wyłącz­nie Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go. Dok­tor pra­wa, któ­ry pra­wo łamie — z Kon­sty­tu­cją RP włącz­nie. Nie stać go na naj­mniej­szą reflek­sję praw­ni­czą nad tym, co w imię nie Pol­ski, lecz w imię Pre­ze­sa pod­pi­su­je. Bo to w imię Pre­ze­sa Duda nisz­czy trój­po­dział wła­dzy, a za nim cały ustrój demo­kra­tycz­ny w Pol­sce. To w imię Pre­ze­sa dzie­li Pola­ków na lep­szych i gor­szych. To w imię pre­ze­sa łgał pod­czas kam­pa­nii wybor­czej i skła­dał obiet­ni­ce, któ­rych — o czym było wia­do­mo, lecz nie wszy­scy chcie­li przy­jąć do wia­do­mo­ści, ale teraz muszą to zro­bić — speł­nić się nie da. Dla higie­ny umy­sło­wej moich czy­tel­ni­ków oraz swo­jej wła­snej tego beł­ko­tu nie będę w tym miej­scu przy­po­mi­nał.

Pod­rzęd­ny akto­rzy­na, któ­ry mówi i robi wszyst­ko według zale­ceń reży­se­ra. Bez wła­sne­go zda­nia, bez wła­snej ini­cja­ty­wy, bez pozy­cji poli­tycz­nej, bez cha­rak­te­ru… Za to z ogrom­ną kom­pro­mi­ta­cją — już nie tyl­ko jako gło­wa pań­stwa czy poli­tyk — ale jako dok­tor pra­wa zwłasz­cza.

To i tak zbyt dłu­gie pod­su­mo­wa­nie…

 

Foto: Flickr.com

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz