Poświęceni hipokryci

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Obok szczy­tu NATO Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży były nie­wąt­pli­wym pre­zen­tem wize­run­ko­wym dla obec­nie rzą­dzą­cych naszym kra­jem. Nie byłem bacz­nym obser­wa­to­rem tych wyda­rzeń, nie zamie­rzam jed­nak ich baga­te­li­zo­wać. Jeże­li mło­dzi ludzie twier­dzą, że prze­ży­li coś wspa­nia­łe­go i nie­sa­mo­wi­te­go, to na pew­no jest to zgod­ne z praw­dą. Nale­ży im tego pogra­tu­lo­wać i naj­le­piej cie­szyć się razem z nimi.

Nie­zgod­ne z praw­dą jest dla mnie nato­miast to, co z czy­sto for­mal­ne­go punk­tu widze­nia było, nie­ste­ty, nie­unik­nio­ne: obec­ność “eli­ty” rzą­dzą­cej na spo­tka­niach z Fran­cisz­kiem. Andrzej Duda i Beata Szy­dło byli pierw­szy­mi do pochy­la­nia głów po bło­go­sła­wień­stwo Ojca Świę­te­go i zara­zem ostat­ni­mi do reali­za­cji jego prze­sła­nia.

Bar­dzo wyraź­ne było prze­sła­nie papie­ża Fran­cisz­ka w kwe­stii uchodź­ców i emi­gra­cji. Stwier­dził on bowiem jasno, że obok chę­ci pomo­cy Pola­kom w powro­cie z emi­gra­cji nale­ży tak­że być goto­wym do przy­ję­cia ludzi, któ­rzy ucie­ka­ją od woj­ny i gło­du.

Tego typu wystą­pień papie­ża było wię­cej pod­czas ŚDM. Temat ten opi­su­je Jaro­sław Makow­ski w Newsweek.pl (Fran­ci­szek o uchodź­cach — Opi­nie — Newsweek.pl. [w]: http://www.newsweek.pl/opinie/franciszek-o-uchodzcach,artykuly,394652,1.html, stan na dzień: 1.08.2016). Odpo­wie­dzią rzą­dzą­cych były jedy­nie kłam­stwa i mani­pu­la­cje. Zakli­na­nie rze­czy­wi­sto­ści, któ­rej zakląć w żaden spo­sób nie­po­dob­na.

I nie cho­dzi wca­le o to, że jestem gorą­cym zwo­len­ni­kiem przyj­mo­wa­nia uchodź­ców. Pro­blem, na któ­ry chcę zwró­cić uwa­gę to fakt, że wła­dze pol­skie nie mają na świe­cie part­ne­ra do roz­mo­wy nawet w oso­bie papie­ża Fran­cisz­ka.

ŚDM nie wzbu­dzi­ły we mnie takie­go entu­zja­zmu jak wśród innych, gdyż wiem, co cze­ka Pol­skę po ich zakoń­cze­niu — i na pew­no nie będzie to festi­wal rado­ści i bra­ter­skiej miło­ści. Roz­mo­dlo­ny nota­riusz Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go nie­ja­ko “w obec­no­ści” Ojca Świę­te­go doko­nu­je zama­chu na trój­po­dział wła­dzy w Pol­sce, pod­pi­su­jąc kolej­ną usta­wę o TK, któ­ra go de fac­to spro­wa­dza do zera w naszym sys­te­mie praw­nym (i to bez zmia­ny kon­sty­tu­cji).

A to dopie­ro począ­tek prze­bu­do­wy Pol­ski. “Ewan­ge­lia” Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go narzu­ci nam nowy ład i porzą­dek, któ­re będą bar­dzo dale­kie zarów­no od naucza­nia Fran­cisz­ka jak rów­nież isto­ty demo­kra­tycz­ne­go pań­stwa pra­wa.

Wła­dza bowiem, któ­ra nie sza­nu­je nawet Powstań­ców War­szaw­skich, nie cof­nie się przed niczym. Dla niej nie ma żad­nych war­to­ści i świę­to­ści.

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz