Naiwny wyborca wieczną ofiarą populistów

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Dla prze­cięt­ne­go wybor­cy poli­tyk to ten, któ­ry sie­dzi przy kory­cie, czy­li spra­wu­je wła­dzę nie w inte­re­sie publicz­nym, ale wyłącz­nie we wła­snym i wła­snej par­tii. Z grub­sza moż­na się z tym zgo­dzić. Błę­dem jest nato­miast przy­pi­sy­wa­nie nepo­ty­zmu i “hulaj dusza, pie­kła nie ma” jed­ne­mu tyl­ko ugru­po­wa­niu poli­tycz­ne­mu i kie­ro­wa­nie się głów­nie tym pod­czas decy­zji, jakie podej­mu­je­my przy urnie wybor­czej.

Jed­nym z kie­run­ków w kam­pa­nii wybor­czej Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści było skoń­cze­nie z Bizan­cjum i kole­sio­stwem, jakie pozo­sta­wi­ły po sobie Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska i Pol­skie Stron­nic­two Ludo­we. Nale­ży pamię­tać, że takie hasła, jak: korup­cja, nepo­tyzm, kole­sio­stwo, układ czy krad­ną zawsze bar­dzo szyb­ko i sku­tecz­nie tra­fia­ją do prze­cięt­ne­go wybor­cy. Mają one bowiem za zada­nie wzbu­dze­nie w nim emo­cji. Czło­wie­kiem afek­tyw­nym jest o wie­le łatwiej mani­pu­lo­wać niż racjo­nal­nym, w związ­ku z czym głów­nym zada­niem poli­ty­ka jest skon­stru­owa­nie takie­go prze­ka­zu, dzię­ki któ­re­mu emo­cje wezmą górę nad zdro­wym roz­sąd­kiem.

Jeże­li PiS w kam­pa­nii obie­cał 500 zło­tych na (jesz­cze wów­czas każ­de) dziec­ko, to prze­cięt­ny Kowal­ski nie zasta­na­wiał się nad tym, ile jego same­go będzie to kosz­to­wa­ło, tyl­ko brał to w ciem­no. Dzi­siaj nadal bie­rze, a w zamian za to (świa­do­mie lub nie) zrze­ka się swo­ich praw oby­wa­tel­skich i demo­kra­tycz­ne­go pań­stwa pra­wa na rzecz “dar­czyń­cy”.

 

A Bizan­cjum trwa­ło i trwa mać…

Pod przy­kryw­ką roz­bu­do­wa­ne­go pakie­tu socjal­ne­go nowa wła­dza dba tak­że o samą sie­bie i swo­ich “pod­opiecz­nych”. “Ośmior­nicz­ki” poprzed­niej eki­py bar­dzo szyb­ko zmie­ni­ły się  cho­ciaż­by w SPA posła Tar­czyń­skie­go (Spa gate, czy­li sto­pa posła Tar­czyń­skie­go robi furo­rę na Twit­te­rze. “PiS bli­sko oby­wa­te­li” — naTemat.pl, [w]: http://natemat.pl/182871,spa-gate-czyli-stopa-posla-tarczynskiego-robi-furore-na-twitterze-pis-blisko-obywateli, stan na dzień: 20.06.2016).

Podróż za jeden uśmiech? Cze­mu nie? Poseł Jaro­sław Kaczyń­ski śmie­je się bar­dzo ład­nie (ze spo­łe­czeń­stwa zwłasz­cza), dla­te­go też w nagro­dę zabra­no go w podróż po kra­ju poli­cyj­nym heli­kop­te­rem. Gwo­li ści­sło­ści: to tyl­ko szef par­tii, któ­ry żad­ne­go urzę­du publicz­ne­go nie spra­wu­je (Podróż za jeden uśmiech? Poseł Jaro­sław Kaczyń­ski podró­żo­wał po kra­ju heli­kop­te­rem poli­cji — naTemat.pl, [w]: http://natemat.pl/182875,podroz-za-jeden-usmiech-posel-jaroslaw-kaczynski-polecial-na-wawel-helikopterem-policji, stan na dzień: 20.06.2016).

W mar­cu br. New­swe­ek Pol­ska opu­bli­ko­wał listę dwu­stu dzia­ła­czy PiS i ludzi z nimi zwią­za­nych, któ­rych obję­ła “dobra zmia­na”, dzię­ki cze­mu zosta­li zasłu­że­nie (bo każ­dy wyznaw­ca zasłu­żo­nym jest) zatrud­nie­ni na pań­stwo­wych posa­dach. Kla­sycz­na poli­ty­ka TKM-u — i to nawet bez bia­łych ręka­wi­czek (Lista nomi­na­cji PiS w spół­kach Skar­bu Pań­stwa i insty­tu­cjach pań­stwo­wych — Pol­ska — Newsweek.pl, [w]: http://polska.newsweek.pl/lista-nominacji-pis-w-spolkach-skarbu-panstwa-i-instytucjach-panstwowych,artykuly,381794,1.html, stan na dzień: 20.06.2016).

Każ­dy, kto myśli, że nowa wła­dza zabra­ne poprzed­ni­kom rary­ta­sy odda spo­łe­czeń­stwu jest dla mnie naiw­nym idio­tą. Kro­wa, któ­ra dużo ryczy — mało mle­ka daje… Poli­tyk, któ­ry krzy­czy, że krad­ną — zamie­rza ukraść jesz­cze wię­cej.

Choć z pew­no­ścią zosta­nę znie­na­wi­dzo­ny za to, co teraz napi­szę, uwa­żam, że z powyż­szym nale­ży się w dużym stop­niu pogo­dzić. Nigdy nato­miast nie może być zgo­dy na łama­nie przez wła­dzę praw i wol­no­ści oby­wa­tel­skich i demon­taż demo­kra­cji. Omi­ja­nie przez rzą­dzą­cych nie­wy­god­nej dla nich kon­sty­tu­cji, wręcz jej łama­nie, jest tym samym, co nie­sto­so­wa­nie się do prze­pi­sów ruchu dro­go­we­go. Zawsze będą tego ofia­ry — ze śmier­tel­ny­mi włącz­nie.

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz