Homo homini lupus (est). Popieram “Czarny protest”

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Tak bar­dzo fra­pu­je nas moral­ność innych, że zapo­mi­na­my o swo­jej wła­snej.

Dla­te­go też rzu­ca­my kamie­nia­mi w innych “grzesz­ni­ków” po to, żeby przy­kryć wła­sne grze­chy.

Nie uwa­żam za praw­dzi­wych Kato­li­ków tych, któ­rzy po to, żeby prze­strze­gać nauki swo­je­go Kościo­ła, potrze­bu­ją naka­zów i zaka­zów w świec­kim pra­wie sta­no­wio­nym.

Fał­szy­wy­mi są dla mnie wszy­scy ci księ­ża, któ­rzy tak bar­dzo inge­ru­ją w cie­le­sność i intym­ność innych (zwłasz­cza kobiet), a sami żyją czę­sto w cichych związ­kach z kobie­ta­mi, z któ­ry­mi czę­sto mają potom­stwo, są czyn­ny­mi homo­sek­su­ali­sta­mi, a co gor­sze — pedo­fi­la­mi. I kolej­ne Hima­la­je hipo­kry­zji oraz bestial­stwa — abor­cja uszko­dzo­ne­go pło­du, któ­ry zagra­ża życiu kobie­ty bywa przed­sta­wia­na jako dużo więk­sze zło niż gwałt na nie­let­niej czy ksiądz pedo­fil.

Mora­li­ści za pięć gro­szy” przej­mu­ją­cy się nie­na­ro­dzo­ny­mi dzieć­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi, któ­re póź­niej zosta­wia­ją na pastwę losu.

Nie­świa­do­mi, bier­ni “zabój­cy” kobiet — córek, sióstr, part­ne­rek, żon oraz matek żyją­cych dzie­ci.

 

Homo homi­ni lupus (est) — Czło­wiek czło­wie­ko­wi (jest) wil­kiem!

I tak z każ­dym dniem pod rzą­da­mi dyk­ta­to­ra i wspie­ra­ją­cych go fana­ty­ków oraz chu­li­ga­nów ulicz­nych coraz bar­dziej jeste­śmy dla sie­bie jak te wil­ki — goto­wi w każ­dej chwi­li sko­czyć sobie do gar­deł, gdyż za nic mamy wol­ność… Zarów­no swo­ją jak i czy­jąś. Zaczy­na­my być sta­dem bara­nów, któ­re — pro­wa­dzo­ne przez cho­re­go z nie­na­wi­ści paste­rza — zmie­rza w prze­paść…

 

Z całe­go ser­ca popie­ram “Czar­ny pro­test”!

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz