Goebbels Kaczystanu wygwizdany w Opolu

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!
Jacek Kurski Wikipedia

Jacek Kur­ski
Wiki­pe­dia

Naczel­ny pro­pa­gan­dzi­sta pań­stwa Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go został w spo­sób ade­kwat­ny do swo­ich kom­pe­ten­cji i posta­wy moral­nej przy­ję­ty przez publicz­ność na koniec 53. KFPP w Opo­lu.

Prze­ko­na­ny o swej dosko­na­ło­ści Jacek Kur­ski śmia­łym kro­kiem wkro­czył na deski opol­skie­go amfi­te­atru, aby wrę­czyć nagro­dę Micha­ło­wi Szpa­ko­wi, któ­re­go pio­sen­ka zosta­ła uzna­na za naj­lep­szą w kon­cer­cie Zło­te Opo­le. Ku jego zdzi­wie­niu opol­ska publicz­ność przy­wi­ta­ła go gwiz­da­mi, przez co — moim zda­niem (a oglą­dam Opo­le od zawsze) — w ostat­nich minu­tach trwa­nia festi­wa­lu znacz­nie pod­nio­sła jego poziom, któ­ry był naj­niż­szy od wie­lu lat. Zre­zy­gno­wa­no nawet z Kaba­re­to­nu — tak na wszel­ki wypa­dek.

W wie­lu kra­jach aplauz wyra­ża się poprzez gwiz­dy, dla­te­go witam (…) cudzo­ziem­ców w Opo­lu.” — w bła­zeń­ski i cham­ski, a więc wła­ści­wy dla sie­bie spo­sób Kur­ski pró­bo­wał rato­wać nie­ko­rzyst­ną dla sie­bie sytu­ację. Gdy ten pro­pa­gan­do­wy zabieg nie przy­niósł spo­dzie­wa­ne­go efek­tu, pre­zes TVP z pod­ku­lo­nym ogo­nem opu­ścił sce­nę — szko­da, że tyl­ko tą w Opo­lu.

 

 

W wiel­kim skró­cie o wygwiz­da­nym

Jest daw­nym dzia­ła­czem NSZZ Soli­dar­ność. Zna­ny jest z czę­ste­go zmie­nia­nia par­tii poli­tycz­nych, spe­cja­li­sta od PR — przede wszyst­kim tego nega­tyw­ne­go. Wykre­owa­na przez nie­go histo­ria dziad­ka z Wehr­mach­tu przy­czy­ni­ła się do prze­gra­nej Donal­da Tuska i wygra­nia przez Lecha Kaczyń­skie­go wybo­rów pre­zy­denc­kich w 2005 roku.

Pod koniec 2011 roku pozba­wio­ny łask pre­ze­sa Kur­ski zosta­je wyrzu­co­ny z PiS-u i wraz ze Zbi­gnie­wem Zio­bro zakła­da Soli­dar­ną Pol­skę. W 2014 prze­gry­wa wybo­ry do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go. 4 czerw­ca wspo­mi­na­ne­go roku rze­ko­mo wyco­fu­je się z poli­ty­ki i rezy­gnu­je ze wszyst­kich funk­cji w Soli­dar­nej Pol­sce, z któ­rej został osta­tecz­nie usu­nię­ty po udzia­le w kon­wen­cji Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści.

W nagro­dę za nawró­ce­nie Kur­ski 8 stycz­nia 2016 otrzy­mu­je fotel pre­ze­sa TVP S.A, czy­niąc z niej tubę pro­pa­gan­do­wą nowe­go reżi­mu. Media publicz­ne w Pol­sce powró­ci­ły na pozy­cję sprzed 1989 roku. A będzie jesz­cze gorzej.

 

Foto: Wiki­pe­dia, wol­na ency­klo­pe­dia.

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz