Czy jesteśmy jeszcze w Unii Europejskiej?

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!
Flaga Unii Europejskiej Flickr.com

Fla­ga Unii Euro­pej­skiej
Flickr.com

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął dru­gą już rezo­lu­cję w spra­wie Pol­ski, w któ­rej stwier­dza jasno, że “para­liż Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go zagra­ża demo­kra­cji, pra­wom pod­sta­wo­wym oraz rzą­dom pra­wa w Pol­sce”. Za przy­ję­ciem rezo­lu­cji gło­so­wa­ło 510 euro­po­słów, nato­miast 160 było prze­ciw.

Jest to ewi­dent­ny dowód na to, że Pol­ska zna­la­zła się na rów­ni pochy­łej, któ­ra w coraz szyb­szym tem­pie pcha nas w obję­cia Moskwy. I nie cho­dzi tyl­ko o model wła­dzy Wła­di­mi­ra Puti­na, któ­rej chce dla sie­bie Jaro­sław Kaczyń­ski, lecz tak­że o stre­fę wpły­wów, w jakiej się znaj­dzie­my po opusz­cze­niu Unii Euro­pej­skiej.

A sam sce­na­riusz opusz­cze­nia Wspól­no­ty przez Pol­skę nie musi być wca­le fik­cyj­ny. Popu­lizm Kaczyń­skie­go nie zna gra­nic. Będzie brnął w nisz­cze­nie demo­kra­tycz­ne­go pań­stwa pra­wa, nie zwa­ża­jąc na nic — nawet na kosz­ty wyni­ka­ją­ce z sank­cji, jakie nas nie­wąt­pli­wie cze­ka­ją, za któ­re zapła­ci każ­dy z nas z wła­snej kie­sze­ni, tra­cąc przy tym per­spek­ty­wy na dal­szy roz­wój — zarów­no ogól­no­spo­łecz­ny jak i oso­bi­sty. Mode­lo­wym przy­kła­dem w tym miej­scu są dla mnie orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we dzia­ła­ją­ce na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych, co wycho­dzi im co naj­mniej dwa­dzie­ścia razy lepiej niż admi­ni­stra­cji publicz­nej, któ­re za chwi­lę mogą zacząć zni­kać z powo­du bra­ku środ­ków, jakie otrzy­mu­ją z Unii Euro­pej­skiej.

Jest to już dru­ga rezo­lu­cja w spra­wie Pol­ski po tej, któ­rą Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął w kwiet­niu bie­żą­ce­go roku. Odno­si­ła się ona do para­li­żu Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go — w tym bra­ku publi­ka­cji wyro­ku z 9 mar­ca. Jak wia­do­mo, rząd pol­ski dalej Try­bu­nał demon­tu­je.

Rząd Beaty Szy­dło, kie­ro­wa­ny przez Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, widzi dla sie­bie szan­sę w kry­zy­sie, jaki obec­nie prze­ży­wa Unia Euro­pej­ska. Marze­niem takich poli­ty­ków, jak Kaczyń­ski i Orban jest zastą­pie­nie takich przy­wód­ców, jak Ange­la Mer­kel czy Fran­co­is Hol­lan­de, co jest po pro­stu nie­re­al­ne! Tak pro­spe­ru­ją­ca orga­ni­za­cja regio­nal­na przy­po­mi­na­ła­by bar­dziej Wspól­no­tę Nie­pod­le­głych Państw niż Unię Euro­pej­ską opar­tą na zachod­nich war­to­ściach, takich jak demo­kra­tycz­ne pań­stwo pra­wa, trój­po­dział wła­dzy — a  w jego ramach nie­za­leż­ne i nie­za­wi­słe sądow­nic­two, pra­wa czło­wie­ka i oby­wa­te­la — w tym posza­no­wa­nie praw mniej­szo­ści, spo­łe­czeń­stwo oby­wa­tel­skie, gospo­dar­ka wol­no­ryn­ko­wa, nie­za­leż­ne media etc.

Ego­istycz­na i ego­cen­trycz­na poli­ty­ka Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go może prze­nieść nas z Unii Euro­pej­skiej ponow­nie w obję­cia Moskwy, co ozna­czać będzie nic inne­go, jak tyl­ko cofa­nie się w roz­wo­ju — do cza­sów słusz­nie minio­nych. Myślę, że dokład­nie tego chce dzi­siaj fak­tycz­na gło­wa pań­stwa, gdyż — wycho­wa­ny w opa­rach ter­ro­ru, absur­du, stra­chu i zakła­ma­nia — czu­je się w nich po pro­stu naj­le­piej.

 

War­to prze­czy­tać: Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął rezo­lu­cję w spra­wie Pol­ski — Wia­do­mo­ści: Onet.pl

 

Foto: Flickr.com

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz