Zdarzyło się nam

ZDARZYŁO SIĘ NAM

Jest to dział, w któ­rym dzie­li­my się z inny­mi naj­waż­niej­szy­mi wyda­rze­nia­mi, jakie mia­ły miej­sce w naszym życiu.

Może to być na przy­kład wyjazd do Austra­lii i bok­so­wa­nie się z kan­gu­ra­mi. Istot­nym prze­ży­ciem dla nie­jed­ne­go z nas może być nur­ko­wa­nie – cho­ciaż­by w base­nie, o czym sam już kil­ka razy mia­łem oka­zję oso­bi­ście się prze­ko­nać.

Są momen­ty w naszym życiu, któ­re pozo­sta­ją w nas już na zawsze. Czę­sto pra­gnie­my ich prze­ży­cia, dąży­my do ich reali­za­cji – wkła­da­jąc w to ogrom pra­cy i poświę­ce­nia. Wów­czas to wszyst­ko, co na począt­ku wyda­je się być nie­re­al­nym, sta­je się nagle – jak gdy­by nigdy nic – rze­czy­wi­sto­ścią, któ­ra nas ota­cza, w któ­rej sami bie­rze­my udział, a nawet ją kreu­je­my.

War­to wów­czas o tym napi­sać. Ist­nie­ją bowiem ludzie i orga­ni­za­cje, któ­re wycho­dzą naprze­ciw naszym pra­gnie­niom i ocze­ki­wa­niom. I wła­śnie dla­te­go mam ogrom­ną satys­fak­cję z powo­du tego, iż dział ten otwie­ra wpis o Warsz­ta­cie Akty­wi­za­cji Zawo­do­wej, któ­ry zor­ga­ni­zo­wa­ła Fun­da­cja Aktyw­nej Reha­bi­li­ta­cji.

Nie­za­leż­nie od tego, czy jeste­śmy peł­no­spraw­ni lub nie­peł­no­spraw­ni, uda­je nam się prze­żyć coś, czym chce­my podzie­lić się z inny­mi.

Do tego wła­śnie słu­ży ten dział.

 

FAR po raz kolejny stanął na wysokości zadania. O Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w Wilkasach

FAR po raz kolejny stanął na wysokości zadania. O Warsztacie Aktywizacji Zawodowej w Wilkasach">
Utrata pracy może być okazją do otworzenia się na nowe przeżycia, nowe doznania, nowe doświadczenia. Tak było w moim przypadku, kiedy Jan Zorychta z [...]