Śmiech jest bronią błazna

ŚMIECH JEST BRONIĄ BŁAZNA

Taki mia­łem temat na egza­mi­nie doj­rza­ło­ści z języ­ka pol­skie­go w 2004 roku. Rany… Kie­dy to było! Era sprzed por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych… A była taka, była — choć trud­no w to uwie­rzyć. Sie­dzia­ło się głów­nie na cza­cie i/lub oglą­da­ło… Ale przejdź­my może do meri­tum. ;)

Dział poświę­co­ny humo­ro­wi i saty­rze w for­mie wsze­la­kiej. W razie cze­go, adwo­ka­ta każ­dy zała­twia sobie sam. :D Baw­my się jak naj­le­piej, ale też i uwa­żaj­my. Jak zapew­ne zauwa­ży­li­ście, nad­mier­nie nadmu­cha­nych balo­nów lata­ją­cych nad nami obec­nie nie bra­ku­je, a prze­bi­cie takie­goż “gumow­ca” na pew­no nie jest war­te naszych ewen­tu­al­nych pro­ble­mów.

Baw­my się więc jak naj­le­piej, ale też i uwa­żaj­my… :)))

Zda­rza­ją się bowiem takie cza­sy, gdzie humor, dow­cip i saty­ra sta­ją się jed­ną z naj­lep­szych form wal­ki o rze­czy naj­waż­niej­sze. Są one tak­że świet­ny­mi, jeśli nie naj­lep­szy­mi, recen­zen­ta­mi rze­czy­wi­sto­ści w cza­sach, kie­dy czu­je­my się bez­piecz­ni i nie czy­ha na nas jakie­kol­wiek zagro­że­nie, któ­re­go mogli­by­śmy się spo­dzie­wać.

Z cze­go się śmie­je­cie? Z samych sie­bie się śmie­je­cie!

Niko­łaj Gogol

Koło wynalazły kobiety pierwotne. Dowodzi tego niniejsza historia

Koło wynalazły kobiety pierwotne. Dowodzi niniejsza historia. Jest ona co prawda krótka, ale jakże bardzo treściwa i wymowna. Warto ją [...]

Odszedł Bohdan Smoleń — symbol epoki, w której kabaret dawał nadzieję

Odszedł Bohdan Smoleń - dla mnie symbol epoki, w której kabaret dawał nadzieję, wytchnienie, w umiejętny sposób dopowiadał to, czego wprost nie [...]

O Ku…lawości! Ignorancki punkt widzenia

Prześmiewczo o pewnych wydarzeniach...Minister specjalnej troski - Antoni Macierewicz dał się nabrać prokremlowskim portalom, które podały informację o [...]

Zioło z Jarkiem

Znana z antykatolickiej postawy piosenkarka Doda nawróciła się na Prawo i Sprawiedliwość. Jak donosi portal "Blasting News Polska", Rabczewska została [...]

Prawda Yeti o człowieku, czyli “szklany” dowcip senatora

W sobotnim "Szkle kontaktowym" - w TVN 24 - redaktor Wojciech Zimiński przytoczył filozoficzny dowcip za znanym dziennikarzem sportowym i senatorem Andrzejem [...]

O relacjach damsko-męskich. Tylko dla dorosłych!

Piątkowy wieczór - wymarzona pora do spędzenia czasu tylko we dwoje. Radość i euforia towarzyszy wam obojgu. Wreszcie razem, sam na sam...Ona [...]

Światowe Dni Młodzieży — Kraków 2016

Tak najchętniej obecna władza widziałaby Światowe Dni Młodzieży Anno Domini 2016.Foto: [...]

Artyści nie zawodzą

Podczas 53. KFPP w Opolu przez Kubę Sienkiewicza z Elektrycznych Gitar trafnie została skomentowana "dobra zmiana". Pierwszy propagandzista Kaczystanu Jacek [...]