Pamiętniki oraz opowiadania

PAMIĘTNIKI ORAZ OPOWIADANIA

Histo­rie przez nas pisa­ne…

Złe pisar­stwo to coś wię­cej niż spra­wa gów­nia­nej skład­ni czy błęd­nej obser­wa­cji; złe pisar­stwo powsta­je zwy­kle z upar­tej odmo­wy opo­wie­dze­nia o tym, co ludzie tak napraw­dę robią – dopusz­cze­nia do myśli fak­tu, że, powiedz­my, cza­sa­mi mor­der­cy prze­pro­wa­dza­ją sta­rusz­ki przez uli­cę.

Ste­phen King

Pisa­nie pole­ga nie na umie­jęt­no­ści pisa­nia, lecz na umie­jęt­no­ści wykre­śla­nia tego, co jest źle napi­sa­ne.

Anto­ni Cze­chow

Skąd bie­rze się moja poko­ra? A stąd, że zasia­dam do sta­wia­nia znacz­ków na papie­rze w nadziei, że coś wyra­żę, umiem na tym spę­dzać całe dnie, ale kie­dy posta­wię krop­kę, widzę, że nie wyra­zi­łem nic.

Cze­sław Miłosz

Ja nie poj­mu­ję natchnie­nia jako sta­nu łaski czy też boskie­go podmu­chu. Według mnie jest to pogo­dze­nie się z tema­tem dzię­ki wytrwa­łe­mu dąże­niu do opa­no­wa­nia go. […] autor sta­no­wi siłę napę­do­wą tema­tu i odwrot­nie. […] zni­ka­ją wszel­kie prze­szko­dy, wszyst­kie kon­flik­ty zosta­ją usu­nię­te i czło­wie­ko­wi przy­cho­dzą do gło­wy rze­czy, o któ­rych mu się wcze­śniej nie śni­ło. Wte­dy nie ma w życiu lep­szej rze­czy niż pisa­nie.

Gabriel Gar­cía Márqu­ez

A Wy co macie cie­ka­we­go do napi­sa­nia?

Nienawidzę ludzi. Opowiada Tadek Złoczyńca

Nienawidzę ludzi. Opowiada Tadek Złoczyńca Grudzień. Za kilka dni Święta. Świetnie, uwielbiam ten czas. Co prawda nie ma śniegu, co trochę utrudnia [...]

Była sobie para

Zdradzony przez kobietę Była sobie para. On niby zwykły chłopak, ale miał w sobie to coś. Ona przeciętna, a jednak zwróciła jego uwagę. Ona niby [...]