Muzyka w nas samych

MUZYKA W NAS SAMYCH

Muzy­ka – to jest wyłom, przez któ­ry dusza, jak wię­zień z wię­zie­nia leci cza­sem w regio­ny wol­no­ści. Muzy­ka – to córa wszyst­kich muz.

Ste­fan Żerom­ski

Muzy­ka, cokol­wiek by mówić, nie jest języ­kiem zro­zu­mia­łym ogól­nie; koniecz­ny jest łuk sło­wa, by strza­ła dźwię­ku mogła wnik­nąć do wszyst­kich serc.

Roma­in Rol­land

Muzy­ka powin­na zapa­lać pło­mień w ser­cu męż­czy­zny, i napeł­niać łza­mi oczy kobie­ty.

Ludwik Van Beetho­ven

Muzy­ka jest jak morze: sto­imy na jed­nym brze­gu i widzi­my dal, ale dru­gie­go brze­gu doj­rzeć nie podob­na.

Hen­ryk Sien­kie­wicz

Gdy zmie­nią się tren­dy muzycz­ne, jed­no­cze­śnie zmia­nom ule­ga­ją fun­da­men­tal­ne pra­wa pań­stwa.

Pla­ton

Gdy­by sta­ło się tak, że nie mógł­bym pisać już nigdy wię­cej muzy­ki, to by mnie zabi­ło.

Hans Zim­mer

Każ­dy z nas – tak sądzę – nosi w sobie muzy­kę, któ­rą chciał­by od cza­su do cza­su podzie­lić się z inny­mi. Niech to będzie miej­sce cał­ko­wi­te­go relak­su – ode­rwa­nia się od…

Pamię­taj­my tyl­ko o poda­wa­niu źró­deł i ciesz­my się naszą muzy­ką!

Odszedł Zbigniew Wodecki… Dla mnie był Artystą Absolutnym

Zbigniew Wodecki na koncercie w Bielsku-Bialej
Odszedł Zbigniew Wodecki... Dla mnie był Artystą Absolutnym. Wielka osobowość, której w kulturze polskiej i światowej nie da się zastąpić. Artysta [...]

California Blue

A mi dzisiaj w duszy zagrała "California Blue" - przebój Roya Orbisona, nad którym pochylił się także Ricky King i "zaserwował" go nam w wersji [...]

Na początek Andrea Bocelli

Andrea Bocelli jest artystą, którego lubię i szanuję, jak całą jego twórczość. Pop Opera to dla mnie gatunek muzyki, przy którym szczerze odpoczywam, [...]