K(U)LAWO PRZEZ ŻYCIE

K(U)LAWO PRZEZ ŻYCIE

Nazwa tego dzia­łu jest nie­co prze­wrot­na. Życie osób nie­peł­no­spraw­nych bywa bowiem czę­sto „kula­we”, jak my sami. Może być ono jed­nak też cał­kiem kla­we. Uwa­żam w związ­ku z tym, że zarów­no jed­nym jak i dru­gim war­to jest się dzie­lić z inny­mi.

Miej­sce, gdzie ludzie nie­peł­no­spraw­ni mogą poru­szać tysią­ce róż­nych tema­tów i zwra­cać uwa­gę na tysią­ce róż­nych pro­ble­mów, któ­re z nasze­go punk­tu widze­nia są naj­istot­niej­sze.

Nie­peł­no­spraw­ność jest tak napraw­dę dzie­dzi­ną inter­dy­scy­pli­nar­ną. Trak­tu­ją bowiem o niej róż­ne nauki: medy­cy­na, fizjo­te­ra­pia, psy­cho­lo­gia, peda­go­gi­ka, logo­pe­dia, socjo­lo­gia, sek­su­olo­gia, pra­wo­znaw­co, admi­ni­stra­cja, wszel­kie­go rodza­ju nauki tech­nicz­ne etc. Moż­na by tutaj w zasa­dzie jesz­cze bar­dzo dłu­go wymie­niać.

Nie odda­dzą one jed­nak w peł­ni isto­ty spra­wy, jeże­li gło­su w prze­róż­nych kwe­stiach, któ­re doty­czą nie­peł­no­spraw­no­ści, nie będzie­my zabie­rać my sami – oso­by, któ­rych ona doty­ka.

Zachę­cam w związ­ku z powyż­szym wszyst­kie oso­by nie­peł­no­spraw­ne do dzia­ła­nia.

Pisz­my o tym, co nas boli, co nas swę­dzi, co wku­rza, a co cie­szy… Rób­my to na swój wła­sny, indy­wi­du­al­ny – a przez to bar­dzo ory­gi­nal­ny – spo­sób.

A może chce­my cze­goś wię­cej lub mniej…?

Z pew­no­ścią!

Podziel­my się więc tutaj tego typu opi­nia­mi.

Pomniki smoleńskie formą “rehabilitacji”

W swoim wpisie Pani Ewa prosiła mnie, żebym nie upolityczniał problemów niepełnosprawnych. Szanowna Pani Ewo, po pierwsze: nikt nie jest wolny od [...]

Nie upolityczniaj spraw niepełnosprawnych

Drogi administratorze i twórco strony,Proszę nie upolityczniaj spraw niepełnosprawnych. Bo prawa niepełnosprawnych są zawarte w   Konstytucji RP i w [...]

Problem z Trybunałem Konstytucyjnym dotyczy także niepełnosprawnych

Myli się każdy ten, kto uważa, że zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego, de facto jego celowa blokada przez obecne władze, to tylko i wyłącznie [...]

Szklanka wody czy wyuzdana erotomania? O seksualności osób niepełnosprawnych fizycznie

Seksualność człowieka w polskim społeczeństwie jest nadal tematem tabu. Niejako z automatu budzi ona takie skojarzenia, jak: wyuzdana erotyka, erotomania, [...]

Aktywny samorząd 2016

Fakt jest taki, że OpinioLogia nie jest portalem stricte informacyjnym, ale uważam, że są w życiu sytuacje, dla których warto będzie robić wyjątek od [...]

Osoba niepełnosprawna a grupy i role społeczne

Człowiek według Arystotelesa jest stworzeniem stadnym. Oznacza to – w wielkim skrócie, oczywiście, będącym zaledwie jedną z nieskończenie wielu [...]