K(U)LAWO PRZEZ ŻYCIE

K(U)LAWO PRZEZ ŻYCIE

Nazwa tego dzia­łu jest nie­co prze­wrot­na. Życie osób nie­peł­no­spraw­nych bywa bowiem czę­sto „kula­we”, jak my sami. Może być ono jed­nak też cał­kiem kla­we. Uwa­żam w związ­ku z tym, że zarów­no jed­nym jak i dru­gim war­to jest się dzie­lić z inny­mi.

Miej­sce, gdzie ludzie nie­peł­no­spraw­ni mogą poru­szać tysią­ce róż­nych tema­tów i zwra­cać uwa­gę na tysią­ce róż­nych pro­ble­mów, któ­re z nasze­go punk­tu widze­nia są naj­istot­niej­sze.

Nie­peł­no­spraw­ność jest tak napraw­dę dzie­dzi­ną inter­dy­scy­pli­nar­ną. Trak­tu­ją bowiem o niej róż­ne nauki: medy­cy­na, fizjo­te­ra­pia, psy­cho­lo­gia, peda­go­gi­ka, logo­pe­dia, socjo­lo­gia, sek­su­olo­gia, pra­wo­znaw­co, admi­ni­stra­cja, wszel­kie­go rodza­ju nauki tech­nicz­ne etc. Moż­na by tutaj w zasa­dzie jesz­cze bar­dzo dłu­go wymie­niać.

Nie odda­dzą one jed­nak w peł­ni isto­ty spra­wy, jeże­li gło­su w prze­róż­nych kwe­stiach, któ­re doty­czą nie­peł­no­spraw­no­ści, nie będzie­my zabie­rać my sami – oso­by, któ­rych ona doty­ka.

Zachę­cam w związ­ku z powyż­szym wszyst­kie oso­by nie­peł­no­spraw­ne do dzia­ła­nia.

Pisz­my o tym, co nas boli, co nas swę­dzi, co wku­rza, a co cie­szy… Rób­my to na swój wła­sny, indy­wi­du­al­ny – a przez to bar­dzo ory­gi­nal­ny – spo­sób.

A może chce­my cze­goś wię­cej lub mniej…?

Z pew­no­ścią!

Podziel­my się więc tutaj tego typu opi­nia­mi.

Leniwi i roszczeniowi? Jacy naprawdę są niepełnosprawni?

Leniwi i roszczeniowi
Leniwi i roszczeniowi? Jacy naprawdę są niepełnosprawni? Pytanie o to, jacy naprawdę jesteśmy zadaję sobie od jakiegoś czasu. A konkretnie od momentu, [...]

PiS jest zwolennikiem ograniczania osób niepełnosprawnych

Dowodem na to, że PiS jest zwolennikiem ograniczania osób niepełnosprawnych jest chociażby odrzucenie przez Senat projektu nowelizacji ustawy o rencie [...]

Drugie” życie Moniki Kuszyńskiej

“Drugie” życie Moniki Kuszyńskiej">kuszyńska, varius manx, wypadek, książka
Na pewno znasz kultowy (zwłaszcza w latach 90-tych) zespół "Varius Manx". Nawet jeśli nie jesteś jego fanem, to z pewnością obiło Ci się o uszy [...]

Stało się! PiS zaczyna likwidować organizacje pozarządowe

Gdy trwał marsz PiS po władzę, ostrzegałem, że ucierpią na tym organizacje pozarządowe. Jak się okazuje, nie musieliśmy na to długo czekać. NGO-sy [...]

Odruch Moro i ja. Rzecz o tym, jak się żyje z czymś zbędnym

Odruch Moro
Odruch Moro w przytłaczającej większości przypadków dotyczy wyłącznie noworodków. Są jednak osoby, które borykają się z nim przez całe życie. [...]

Niepełnosprawni do gazu?

Wiem, że pytanie to jest drastyczne i na pewno poniżej pasa, ale może dzisiaj właśnie tak trzeba - żeby jutro, za kilka dni, tygodni, miesięcy lub lat, [...]

Dobra zmiana” po raz kolejny uderza w niepełnosprawnych

“Dobra zmiana” po raz kolejny uderza w niepełnosprawnych">
Efekty "dobrej zmiany" po raz kolejny odczują osoby niepełnosprawne - niestety, także w sposób negatywny.Spełnia się scenariusz, przed którym [...]

Pozytywna zazdrość kulawego politologa, czyli Jurek Owsiak, Marcin i Tobiasz

Są takie momenty w życiu, kiedy jako "kulawy politolog" - osoba niepełnosprawna ruchowo w stopniu znacznym, zapewne zbytnio szczycąca się wykształceniem [...]

Domy opieki tylko dla seniorów

Postanowiłem ostatnio sprawdzić, jak wygląda oferta całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną ruchowo. Zacznijmy może od rzeczy, która dla wielu z [...]

Zapomnijmy o wózkach dostosowanych do naszych potrzeb

Jak donosi portal niepelnosprawni.pl, 15 czerwca 2016 r. Ministerstwo Zdrowia zaproponowało nowelizację Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych [...]