Idea oraz ludzie OpinioLogii

IDEA ORAZ LUDZIE OPINIOLOGGII

Dział poświę­co­ny gene­zie, idei oraz prze­sła­niu, jakie nie­sie ze sobą por­tal opi­nio­twór­czy Opi­nio­Lo­gia. Ma być on wyjąt­ko­wy, inny niż wszyst­kie, bar­dziej otwar­ty i dostęp­ny dla tych, któ­rym cięż­ko jest zaist­nieć w mediach main­stre­amo­wych.

Mam tutaj szcze­gól­nie na myśli por­ta­le inter­ne­to­we, w któ­rych (naj­moc­niej prze­pra­szam za to okre­śle­nie) „sza­rzy” absol­wen­ci kie­run­ków huma­ni­stycz­no-spo­łecz­nych – poli­to­lo­dzy, socjo­lo­dzy, psy­cho­lo­dzy, praw­ni­cy etc. – nie mają de fac­to naj­mniej­szych szans na samo­re­ali­za­cję oraz roz­wój oso­bi­sty i zawo­do­wy.

Na pew­no znaj­dzie­cie w tym miej­scu wpis odno­śnie tego, czym jest Opi­nio­Lo­gia.

Jej głów­na idea  — o czym prze­czy­ta­cie we wpi­sie Po co ta Opi­nio­Lo­gia? – pole­ga na tym, aby stwo­rzyć moż­li­wość wyra­ża­nia sie­bie kon­kret­nym ludziom. Wspo­mnia­ny wpis wyróż­nia poszcze­gól­ne gru­py osób, do któ­rych adre­so­wa­na jest Opi­nio­Lo­gia.

Chciał­bym tak­że, aby poja­wia­ły się w tym miej­scu syl­wet­ki osób, któ­re ją two­rzą.

Wszy­scy wie­dzą, że cze­goś nie da się zro­bić, i przy­cho­dzi taki jeden, któ­ry nie wie, że się nie da, i on wła­śnie to robi.

Albert Ein­ste­in

Po co ta OpinioLogia?

Portal opiniotwórczy, jakim jest OpinioLogia, ma na celu umożliwienie nam komentowania, wyrażania opinii na dowolne tematy, które są istotne z naszego [...]

O mnie — czyli o tym, kto to wszystko wymyślił

Nazywam się Wojciech Kaniuka, swój żywot rozpocząłem w 1984 roku, czyli skleroza i łamanie w kościach nie mogą mnie już za specjalne dziwić. Z [...]

Liczę na Ciebie…

Pomóż mi, proszę, współtworzyć OpinioLogię... Twój udział jest dla mnie bardzo ważny! W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości jestem dostępny [...]