Co tam, Panie, w polityce?

CO TAM, PANIE, W POLITYCE?

Jest to oczy­wi­ście nawią­za­nie do słyn­ne­go cyta­tu z dra­ma­tu „Wese­le” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go, któ­ry w ory­gi­na­le brzmi: Cóż tam, panie, w poli­ty­ce? Chiń­cy­ki trzy­ma­ją się moc­no!?

Kto i kie­dy trzy­ma się moc­no jest już nie­co inną kwe­stią, na pew­no jed­nak zawsze war­to o tym dys­ku­to­wać. I to jest wła­śnie takie miej­sce – do wyra­ża­nia wła­snych opi­nii, wymia­ny spo­strze­żeń, poglą­dów (bez wzglę­du na to, jakie by one nie były). Naj­waż­niej­sze, żeby mia­ły one pra­wo bytu i wza­jem­nie się sza­no­wa­ły.

Nie muszą się one ze sobą zga­dzać, choć – z dru­giej stro­ny – jak naj­bar­dziej mogą.

Oczy­wi­ście pyta­nie, któ­re zawie­ra w sobie nazwa tego dzia­łu, kie­ru­ję nie tyl­ko do panów, ale tak­że i do pań. Zapra­szam do komen­to­wa­nia bie­żą­cych wyda­rzeń w poli­ty­ce…

Niech będzie on może bar­dziej szer­szym. Pro­po­nu­ję, aże­by komen­to­wa­na była tutaj poli­ty­ka kra­jo­wa, zagra­nicz­na, wąt­ki gospo­dar­czo-biz­ne­so­we (eko­no­micz­ne) oraz wsze­la­kie kwe­stie, któ­re moż­na by było zali­czyć do hasła “pra­wo w Pol­sce”.

Od socjalu do tragikomedii. Czyli czym się żywi współczesna dyktatura

Obecny ustrój w Polsce można określać na trzy sposoby: kroczący coraz większymi krokami autorytaryzm, dyktaturę jednego człowieka albo "demokrację [...]

Od komunizmu do piso-faszyzmu. Implikacje smoleńskie

W ciągu 77 lat Polskę spotkały trzy największe tragedie: faszyzm, komunizm i to, co może być, a właściwie już się staje następstwem katastrofy [...]

Polska w trakcie “dobrej zmiany”

Na jesieni ubiegłego roku znaczna część Polek i Polaków oddała ster władzy w ręce de facto jednej partii politycznej. Od razu zaznaczę, że celowo nie [...]