Co tam, Panie, w polityce?

CO TAM, PANIE, W POLITYCE?

Jest to oczy­wi­ście nawią­za­nie do słyn­ne­go cyta­tu z dra­ma­tu „Wese­le” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go, któ­ry w ory­gi­na­le brzmi: Cóż tam, panie, w poli­ty­ce? Chiń­cy­ki trzy­ma­ją się moc­no!?

Kto i kie­dy trzy­ma się moc­no jest już nie­co inną kwe­stią, na pew­no jed­nak zawsze war­to o tym dys­ku­to­wać. I to jest wła­śnie takie miej­sce – do wyra­ża­nia wła­snych opi­nii, wymia­ny spo­strze­żeń, poglą­dów (bez wzglę­du na to, jakie by one nie były). Naj­waż­niej­sze, żeby mia­ły one pra­wo bytu i wza­jem­nie się sza­no­wa­ły.

Nie muszą się one ze sobą zga­dzać, choć – z dru­giej stro­ny – jak naj­bar­dziej mogą.

Oczy­wi­ście pyta­nie, któ­re zawie­ra w sobie nazwa tego dzia­łu, kie­ru­ję nie tyl­ko do panów, ale tak­że i do pań. Zapra­szam do komen­to­wa­nia bie­żą­cych wyda­rzeń w poli­ty­ce…

Niech będzie on może bar­dziej szer­szym. Pro­po­nu­ję, aże­by komen­to­wa­na była tutaj poli­ty­ka kra­jo­wa, zagra­nicz­na, wąt­ki gospo­dar­czo-biz­ne­so­we (eko­no­micz­ne) oraz wsze­la­kie kwe­stie, któ­re moż­na by było zali­czyć do hasła “pra­wo w Pol­sce”.

Niech żyje prostactwo, chamstwo, buta i głupota! Polityka obecnej władzy

Limuzyna
Niech żyje prostactwo, chamstwo, buta i głupota - uważam, że są to najlepsze słowa, którymi można podsumować politykę obecnej władzy. Prawo i [...]

Polacy nie są świadomymi wyborcami. Wygrywają emocje

Polacy nie są świadomymi wyborcami. Wygrywają emocje. Dotyczy to wyborców (sympatyków) wszystkich partii politycznych, choć każdej w różnym [...]

Koniec z arogancją władzy…? To raczej jej początek

Antoni Macierewicz i Bartłomiej Misiewicz
Koniec z arogancją władzy, koniec z pychą - twierdziła podczas swojego expose Beata Szydło. Koniec? To raczej jej początek. Fakt, że obecna władza [...]

Każdy reżim niedemokratyczny opiera się na propagandzie

Każdy reżim niedemokratyczny opiera się na propagandzie. Udowodnili to Jacek Kurski i Adam Bielan, gdy sklecili w TVP film o rzekomym puczu z 16 grudnia [...]

Prawo i Sprawiedliwość chce nam “układać” samorządy

Po zdemolowaniu Trybunału Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość chce nam "układać" samorządy. Ogólne propozycje zmian mogą budzić entuzjazm nawet [...]

Nielegalność, niejawność i dzielenie — metody rządzenia PiS

Nielegalność, niejawność i dzielenie to główne metody rządzenia, jakie przyjął PiS. Co gorsza, stają się one coraz bardziej skuteczne i dostarczają [...]

Rok 2016. Niszczenie Polski przez Jarosława Kaczyńskiego

Rok 2016 to czas, w którym rozpoczęło się i coraz bardziej rozkręcało bezpardonowe niszczenie Polski przez Jarosława Kaczyńskiego i jego [...]

Polska nie jest już państwem prawa. To prywatny folwark Kaczyńskiego

Polska nie jest już państwem prawa. To prywatny folwark Kaczyńskiego. Gwoździem do trumny praworządności w naszym kraju była nominacja przez Andrzeja [...]

Każde pokolenie Polaków ma swój czas honoru… I zawsze walczymy…

Każde pokolenie Polaków ma swój czas honoru... I zawsze walczymy o naszą wolność i godność. Nie wszyscy jednak potrafią je docenić. Serial "Czas [...]

Cała Polska z Was się śmieje…” — czyli o tym, jak Kaczyński i Brudziński krzyczeli na swoich

“Cała Polska z Was się śmieje…” — czyli o tym, jak Kaczyński i Brudziński krzyczeli na swoich">
Pamiętamy doskonale, jak Jarosław Kaczyński zakrzyknął swego czasu: Cała Polska z was się śmieje..., a Joachim Brudziński dokończył: ...komuniści [...]