Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Woj­ciech Kaniu­ka
ur. 13.03.1984 r. w Iła­wie
stan cywil­ny: kawa­ler

WYKSZTAŁCENIE

2007–2009

Wyż­sza Szko­ła Zarzą­dza­nia i Ban­ko­wo­ści w Pozna­niu — filia we Wro­cła­wiu, kie­ru­nek: Poli­to­lo­gia, spec.: Poli­ty­ka admi­ni­stra­cyj­na, tryb: nie­sta­cjo­nar­ny na odle­głość, ukoń­cze­nie stu­diów z wyni­kiem dobrym plus
 

2004–2007

Wyż­sza Szko­ła Huma­ni­stycz­no-Eko­no­micz­na w Łodzi, Wydział Huma­ni­stycz­ny; kie­ru­nek: Poli­to­lo­gia, spec.: Mię­dzy­na­ro­do­we sto­sun­ki poli­tycz­ne, stu­dia I stop­nia, tryb: e-lear­ning, ukoń­cze­nie stu­diów z wyni­kiem dobrym plus

 

1999–2004 

Zespół Szkół im Boha­te­rów Wrze­śnia 1939 Roku w Iła­wie; Tech­ni­kum eko­no­micz­ne, spec.: Finan­se i Rachun­ko­wość, zakoń­czo­ne obro­ną pra­cy dyplo­mo­wej – na oce­nę bar­dzo dobrą, śred­nia ocen na świa­dec­twie matu­ral­nym: 4,5

KURSYSZKOLENIA 

III 2017 Cer­ty­fi­kat wyda­ny przez fir­mę Vava­tech Sp. z.o.o.Two­rze­nie stron www: 35 godzin wykła­dów i warsz­ta­tów
X 2013 Cer­ty­fi­kat Aka­de­mii PARPPozy­ski­wa­nie fun­du­szy UE na pro­jek­ty w MŚP
XI 2011 Cer­ty­fi­kat Aka­de­mii PARPJak zało­żyć wła­sną fir­mę?
X 2011 Cer­ty­fi­kat Aka­de­mii PARPPla­no­wa­nie wła­snej karie­ry zawo­do­wej
IX 2001 Kurs Kom­pu­te­ro­wy stop­nia pod­sta­wo­we­go zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Olsz­ty­nie – 30 godzin, w tym 25 godzin zajęć prak­tycz­nych

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

X 2011 – VI 2016 Rand­stad Pol­ska Sp. z.o.o. w War­sza­wie do wyko­ny­wa­nia pra­cy tym­cza­so­wej na rzecz Ogól­no­pol­ska Baza Pra­co­daw­ców Osób Nie­peł­no­spraw­nych Sp. z.o.o. Sp. K., 35 – 005 Rze­szów, Plac Jana Kiliń­skie­go 2, COLLIS Sp. z.o.o. S.K.A., Ogól­no­pol­ska Baza Pra­co­daw­ców Osób Nie­peł­no­spraw­nych, Krzysz­tof Kun­cel­man, Ogól­no­pol­skie Cen­trum Szko­le­nia dla Pra­co­daw­ców Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Prze­my­ślu, sta­no­wi­sko: ana­li­tyk inter­ne­to­wy
IIIV 2015 Fun­da­cja Kon­cept Euro­pa – por­tal UniaEuropejska.org

Prak­ty­ka dzien­ni­kar­ska (staż):

pisa­nie arty­ku­łów new­so­wych z dzie­dzi­ny inte­gra­cji euro­pej­skiej —  zwłasz­cza z zakre­su gospo­dar­ki, poli­ty­ki oraz poli­ty­ki zagra­nicz­nej;

dosko­na­le­nie swo­je­go warsz­ta­tu dzien­ni­kar­skie­go oraz roz­wi­ja­nie wie­dzy o tema­ty­ce inte­gra­cji euro­pej­skiej, sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych, poli­ty­kigospo­dar­ki;

rese­arch codzien­nych wyda­rzeń z zakre­su inte­gra­cji euro­pej­skiej oraz bie­żą­cej poli­ty­ki

Ogól­na oce­na prak­ty­ki: bar­dzo dobra

Refe­ren­cje dzien­ni­kar­skie wysta­wił pan Tomasz Bet­ka, redak­tor naczel­ny por­ta­lu UniaEuropejska.org

III 2010 – XII 2011 Mikro­tech S.A. w Kro­śnie – sta­no­wi­sko: ope­ra­tor wpro­wa­dza­nia danych

CELE ZAWODOWE

Jestem zain­te­re­so­wa­ny tele­pra­cą  na sta­no­wi­sku copyw­ri­te­ra, redak­to­ra, blo­ge­ra, mode­ra­to­ra forum inter­ne­to­we­go i/lub webma­ste­ra.
Szu­kam pra­cy, któ­ra stwo­rzy mi szan­sę lep­sze­go samo­roz­wo­ju i dostar­czy więk­szej satys­fak­cji. Inte­re­su­je mnie wyko­ny­wa­nie zadań twór­czych, kre­atyw­nych, któ­re będą zgod­ne z kie­run­kiem moje­go wykształ­ce­nia oraz moimi zain­te­re­so­wa­nia­mi do któ­rych zali­czam: poli­ty­kę, pra­wo, funk­cjo­no­wa­nie insty­tu­cji publicz­nych, a przede wszyst­kim spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go (mam tu szcze­gól­nie na wzglę­dzie pro­ble­my osób nie­peł­no­spraw­nych) oraz zja­wi­sko spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go – cze­mu dałem wyraz w swo­jej pra­cy magi­ster­skiej.

OBSŁUGA KOMPUTERA

Obsłu­ga sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go Win­dows 98 i XP, 7, 10, MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power­Po­int, MS Front­Pa­ge.

Two­rze­nie i admi­ni­stra­cja stron inter­ne­to­wych:

HTML,

CSS,

CMS — Word­Press.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angiel­ski – poziom pod­sta­wo­wy, bar­dzo prze­cięt­ny w mowie i piśmie,
Język fran­cu­ski – poziom pod­sta­wo­wy, bar­dzo prze­cięt­ny w piśmie

ZAINTERESOWANIA

  • poli­ty­ka,
  • copyw­ri­ting,
  • pra­wo,
  • spo­łe­czeń­stwo oby­wa­tel­skie – szcze­gól­nie sytu­acja osób nie­peł­no­spraw­nych,
  • funk­cjo­no­wa­nie insty­tu­cji publicz­nych,
  • zja­wi­sko spo­łe­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go,
  • two­rze­nie i admi­ni­stra­cja stron inter­ne­to­wych,
  • podró­że,
  • muzy­ka.

DODATKOWE INFORMACJE

• jestem nie­peł­no­spraw­ny rucho­wo w stop­niu znacz­nym – cier­pię na Dzie­cię­ce Pora­że­nie Mózgo­we (czte­ro­koń­czy­no­we) z głę­bo­ki­mi zabu­rze­nia­mi mowy,
• moja nie­peł­no­spraw­ność nie jest dla mnie więk­szą prze­szko­dą w zdo­by­wa­niu wykształ­ce­nia jak i reali­za­cji pla­nów zawo­do­wych,
• za swo­ją przy­szłość w dzie­dzi­nie zdo­by­wa­nia wie­dzy i wyż­sze­go wykształ­ce­nia uwa­żam tryb e-lear­ning (mam już w tym zakre­sie pię­cio­let­nie doświad­cze­nie w posta­ci stu­diów I i II stop­nia), nato­miast swo­ją przy­szłość zawo­do­wą wią­żę z coraz bar­dziej powszech­nym zja­wi­skiem tele­pra­cy,
• jestem ambit­ny, aser­tyw­ny, kre­atyw­ny i upar­ty – w spo­sób kon­se­kwent­ny dążę do wyzna­czo­ne­go przez sie­bie celu.

Komentarze

komen­ta­rzy