Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Opi­nio­Logia — jedy­ny taki por­tal opi­nio­twór­czy

Cogito ergo sum – Wikipedia, wolna encyklopedia

Cogi­to ergo sum – Wiki­pe­dia, wol­na ency­klo­pe­dia

Cogi­to ergo sum.

Myślę, więc jestem.

Kar­te­zjusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Władysław Bartoszewski Flickr.com

Wła­dy­sław Bar­to­szew­ski

Flickr.com

Warun­kiem wia­ry­god­ne­go dia­lo­gu jest bycie sobą, dla­te­go że nasi roz­mów­cy wyczu­wa­ją, czy repre­zen­tu­je­my same­go sie­bie, czy sto­su­je­my ele­men­ty reto­ry­ki i gry, czy­li tak­ty­kę. Oczy­wi­ście tak­ty­ka jest ogól­nie przy­ję­tą prak­ty­ką, nie może jed­nak domi­no­wać nad spra­wą i dobrą wolą. 

Prof. Wła­dy­sław Bar­to­szew­ski     

 

 

Friedrich Hayek – Wikipedia, wolna encyklopedia

Frie­drich Hay­ek – Wiki­pe­dia, wol­na ency­klo­pe­dia

We wza­jem­nie dosto­so­wa­nych wysił­kach wie­lu ludzi wyko­rzy­sty­wa­nych jest wię­cej wie­dzy, niż jej ma jaka­kol­wiek jed­nost­ka z osob­na i niż moż­na przy­swo­ić inte­lek­tu­al­nie, a takie uży­cie roz­pro­szo­nej wie­dzy umoż­li­wia więk­sze osią­gnię­cia niż potra­fi prze­wi­dzieć jaki­kol­wiek jed­nost­ko­wy umysł. Wła­śnie dla­te­go, że wol­ność ozna­cza rezy­gna­cje z bez­po­śred­niej kon­tro­li nad dzia­ła­nia­mi jed­no­stek, wol­ne spo­łe­czeń­stwo może wyko­rzy­sty­wać znacz­nie więk­szy zasób wie­dzy, niż zdo­łał­by objąć umysł naj­mę­dr­sze­go wład­cy.

Frie­drich August von Hay­ek — eko­no­mi­sta austriac­ki, lau­re­at Nagro­dy Nobla w 1974

 

Maciej Pieprzyca, "Chce się żyć"

Maciej Pie­przy­ca, “Chce się żyć” 

Lubimyczytać.pl

 

- Bóg cię kocha, Mate­uszu

- Bogu niech będą dzię­ki. Co by było, gdy­by mnie nie­na­wi­dził?!

 

 

Maciej Pie­przy­ca, “Chce się żyć”

 

 

 

Źró­dło: Lubimyczytać.pl        

 

The Universal Declaration of Human Rights, Article 1 - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Artykuł 1 Flickr.com

The Uni­ver­sal Dec­la­ra­tion of Human Rights,

Artic­le 1 — Powszech­na Dekla­ra­cja Praw Czło­wie­ka,

Arty­kuł 1

Flickr.com

…Wszy­scy ludzie rodzą się wol­ni i rów­ni w swej god­no­ści i w swych pra­wach. Są oni obda­rze­ni rozu­mem i sumie­niem i powin­ni postę­po­wać wobec innych w duchu bra­ter­stwa. Pra­wa czło­wie­ka przy­słu­gu­ją każ­dej oso­bie bez wzglę­du na płeć, język, kolor skó­ry, naro­do­wość, pocho­dze­nie spo­łecz­ne, orien­ta­cję sek­su­al­ną, wyzna­nie, świa­to­po­gląd, poglą­dy poli­tycz­ne, nie­peł­no­spraw­ność i jaką­kol­wiek inną cechę. Wyni­ka­ją one z god­no­ści oso­bo­wej czło­wie­ka…

Powszech­na Dekla­ra­cja Praw Czło­wie­ka, Arty­kuł 1

 

 

Terencjusz – Wikipedia, wolna encyklopedia

Teren­cjusz – Wiki­pe­dia, wol­na ency­klo­pe­dia

Homo sum; huma­ni nil a me alie­num puto.

Czło­wie­kiem jestem; nic, co ludz­kie, nie jest mi obce.

Teren­cjusz

 

 

 

 

 

 

Frag­ment fil­mu: “Psy” (1992)
Reży­se­ria i sce­na­riusz:
Wła­dy­sław Pasi­kow­ski
Nagra­nie: YouTu­be
Info: Film­web

Komentarze

komen­ta­rzy